Business consulting

Konzultantske usluge za poduzetnike, obrtnike, OPG-e, slobodnjake, udruge, ustanove, fizičke i pravne osobe iz računovodstva, informatike, financija, poreza, organizacije poslovanja, interneta ... Kn 260,00 | =34,51 € po započetom satu

 • Franšizing

  Franšizing za otvaranje / zatvaranje poslovne godine ....=800,00 kn | =106,18 €/klijent za poslovnu godinu.
  Franšizom dobijete moj ​​"know-how" (iskustvo) i brand, dokazano u praksi.

 • Izrada računovodstvenih politika

  Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge obrtnike, slobodna zanimanja ...=2.000,00 kn | =265,45 €/klijent

 • Vođenje dvojno knjigovodstvo

  Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva poduzetnika, obrtnika, sobodnih djelatnosti, udruga, opg-a, ...

  1. Financijsko - Glavna knjiga, dnevnik, bruto-bilanca, salda-konti,
  2. Materijalno
  3. Pogonsko - knjigovodstvo troškova, obračun proizvodnje
  4. Robno
  5. Knjigovodstvo dugotrajne imovine
  6. Blagajna - Bagajničke uplatnice, isplatnice, dnevnik
  7. - komplet ... =4,00 kn | =0,55 €/po stavci do 200 stavaka dnevnika klijenta, za svaku stavku iznad 200 stavaka 2,00 kn | =0,30 € po stavci
 • Vođenje jednostavnog knjigovodstva

  Vođenje jednostavnog knjigovodstva obrtnika, sobodnih djelatnosti, udruga, opg-a, ...

  1. Obrazac KPI - KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA
  2. Obrazac KPR - KNJIGA PROMETA
  3. Obrazac KPR-PO - KNJIGA PROMETA - paušano oporezivanje
  4. Obrazac TO - EVIDENCIJA O TRAŽBINAMA I OBVEZAMA
  5. Obrazac KRM - KNJIGA NABAVE I UPORABE REPRO MATERIJALA
  6. Obrazac DI - POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE
  7. Obrazac KP - KNJIGA POPISA ROBE
  8. Obrazac I-RA - KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA)
  9. Obrazac U-RA - KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA
  10. - komplet ... =8,00 kn | =1,06 €/po stavci Knjiga primitaka i izdataka do 100 stavaka - za svaku stavku iznad 100 stavaka cijena iznosi 2,00 kune | =0,30 €
 • Izrada poslovnih planova

 • Izrada investicijskih studija

  Izrada investicijskih studija za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Investicijska studija je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti više od 700.000,00 kuna =400.000 kuna. Cijene izrade investicijske studije iznosi 1% za investicijske studije iznad 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 3.500,00 kn | =464,53 € do 7.000,00 kn | =929,06 €, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade investicijske studije je 15 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

 • Izrada zahtjeva za kredit

  Iako zahtjev za kredit od banke do banke, ima svoju formu, treba znati temeljem kojih podataka popuniti i pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme zahtjeva za kredit iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.

 • Organizacija poslovanja

  Organizacija poslovanja, Organizacija računovodstva, Organizacija informacijskog sustava, Organizacija e-poslovanja. Cijena se definira ugovorom obično u visini do 0,1% ostvarenog Ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

 • Izrada financijskih izvješća

  Izrada financijskih izvješća poduzetnika i neprofitnih organizacija

  1. Obrazac POD-BIL - BILANCA
  2. Obrazac-POD-RDG - RAČUN DOBITI I GUBITKA
  3. Obrazac-POD-NT - Izvještaj o novčanim tokovima
  4. Obrazac-POD-PK - IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
  5. Obrazac BuFi - Bilješke uz financijska izvješća
  6. paketParaFis - Ostali porezi i doprinosi po godišnjem obračunu
  7. - komplet ...=1.600,00 kn | =212,36 € do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad 0,40 kn | =0,06 € /stavka dnevnika
 • Izrada poreznih izvješća

  1. Obrazac PDV - PRIJAVA PDV-a ...=80,00 kn | =10,62 €/obračun
  2. Obrazac DOH - PRIJAVA POREZA NA DOHODAK - građani ...=200,00 kn | =26,55 €/obračun
  3. Obrazac DOH - PRIJAVA POREZA NA DOHODAK - obrtnici i slobodna zanimanja ...=800,00 kn | =106,18 €/obračun
  4. Obrazac PD - PRIJAVA POREZA NA DOBIT ...=800,00 kn | =106,18 €/obračun
  5. paketParaFis - Ostali porezi i doprinosi po godišnjem obračunu ...=80,00 kn | =10,62 €/obračun
 • Izrada statističkih izvješća

  Izrada statističkih izvješća poduzetnika

  1. Obrazac GFI-POD - Godišnji financijski izvještaj poduzetnika ...=1.600,00 kn | =212,36 € do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn | =0,05 € /stavka dnevnika
  2. Obrazac TI-POD - Tromjeseni izvještaj poduzetnika ...=800,00 kn | =106,18 € do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn | =0,05 € /stavka dnevnika
  3. Ostala statistička izvješća - Obrazac RAD, TRG, IND i dr. ...=80,00 kn | =10,62 €/izvješće
 • Izrada financijskih izvještaja neprofitnih organizacija (udruga)

 • Poslovni dopisi

  Koliko puta čovjeku zatreba napisati nekakav specifičan poslovni dopis, a ostane bez inspiracije. Pogledajte primjere poslovnih dopisa u Wordu - paket DOPIS koje je moja generacija učila još 1975. godine kod prof.Delač, te još neke za koje smatram da bi Vam mogli biti od koristi. Tak se je to negda delalo.! Riječ je bila svetinja. Ljudi se drže za riječ, a volovi za rogove! Dopis dobijete u Wordu na Vaš e-mail koji možete prilagoditi svojim potrebama. Iz sadržaja dopisa izabrite i zatražite potrebiti poslovni dopis! Ako nešto nije u sadržaju, a potrebno Vam je, kontaktirajte na e-mail! Cijena predloška dopisa u Wordu:  =50,00 kn | =6,64 €  po dopisu.

 • Lobiranje

  Hrvatska nema zakon o lobiranju. Hrvatsko društvo lobista (HDL) – udruga za promicanje transparentnog zagovaranja interesa (www.hdl.com.hr), zalaže se za: donošenje Zakona o lobiranju, uvođenje registra lobista i lobističke akreditacije u Hrvatskoj. Profesionalni lobisti već 20 godina u RH rade, neki kao poslovni konzultanti, a neki kao odvjetnici. Lobiranje podrazumijeva svaki oblik kontakta (pisana ili usmena/elektronička komunikacija) lobista sa subjektima u svrhu utjecanja na formuliranje, izmjenu ili donošenje zakona, propisa ili odluka o potrošnji. Ne postoji jedinstvena definicija lobiranja, nema općeprihvaćenog modela. Mnoge zemlje nemaju zakonom uređenu tu problematku, a ni pravna stečevina EU to ne traži od svojih članica. Kakav god model zakona bio predložen, državnim i pravosudnim dužnosnicima propisuje se rok o zabrani lobiranja, nakon prestanka obavljanja dužnosti. Budući da lobiranje u Hrvatskoj još uvijek nije zakonski regulirano te ga obavljaju ponekad poslovni konzultanti, a ponekad odvjetnici, s poreznog aspekta mežemo ga svrstati pod obavljanje djelatnost slobodnih zanimanja. Ako porezni obveznik ostvari oporezive primitke od pružanja usluga lobiranja, isti se oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, ovisno o statusu poslodavca odnosno posloprimca. Fizička osoba može preko ugovora o djelu raditi usluge lobiranja, te po toj osnovi ostvarivati primitke kao drugi dohodak. Vezano za cijene usluge lobiranja, kao i problematiku koju bi trebao urediti Zakon o lobiranju kao poseban zakon kontaktirajte Hrvatsko društvo lobista (HDL) (www.hdl.com.hr). 04.11.2015., Slavko Ričko, dipl.oec.

 • Europski fondovi

  EU fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike EU u zemljama članicama. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata javnih politika EU. Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina i nazivaju se financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013. Jedna od najznačajnijih javnih politika EU je Kohezijska politika. Kohezijska politika, za koju je u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojeno 376 milijardi eura, a u perspektivi 2007.- 2013. 308 milijardi €, ima osnovnu svrhu smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija EU, te jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva. Fondovi za financiranje kohezijske politike EU su:
  1. Kohezijski fond (KF),
  2. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),
  3. Europski socijalni fond (ESF),
  4. Europski poljoprivredbu fond za ruralni razvoj (EPFRR),
  5. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).
  Svih pet fondova ima zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF). Punopravnim članstvom u EU, RH je postala korisnica sredstava iz ESI fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi €., od tog iznosa 8,397 milijardi € predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde € za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna € za razvoj ribarstva. RH je koristila i koristi sredstva strukturnih instrumenata iz financijske perspektive 2007.-2013., IPA i programa Unije. Središnje koordinacijsko tijelo RH nadležno za upravljanje ESI fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

 • Vaucher

  vaucher

  Daruj vaucher potrebitima
  Paket mini – platiš 4 za 5 =800,00 kn | =106,18 €
  Paket midi – platiš 5 za 7 =1.000,00 kn | =132,72 €
  Paket maxi – platiš 7 za 9 =1.500,00 kn | =199,08 €
  Vaucheri glase na donosioca za placanje bilo koje usluge kod Slavanconsult.

Način i organizacija rada definira se ugovorom (dogovorom) o suradnji!

Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je da ih ispišete, platite eventualne obveze, snimite na medij (USB stick, CD), predate u FINU i ostalim zainteresiranim korisnicima.

Cjenik usluga u kunama primjena od 12.11.1995. Ažurirano: 23.08.2015.g.