uPs Slavanconsult Consulting Aplikacije Obrasci O nama Kupi

uPs -->  Consulting

Konzultantske usluge

Konzultantske usluge za poduzetnike, obrtnike, OPG-e, slobodnjake, udruge, ustanove, fizičke i pravne osobe iz računovodstva, informatike, financija, poreza, organizacije poslovanja, interneta ... Kn 200,00 po započetom satu

 • Franšizing

  Franšizing za otvaranje / zatvaranje poslovne godine ....=800,00 kn/klijent za poslovnu godinu.
  Franšizom dobijete moj ​​"know-how" (iskustvo) i brand, koji su dokazani u praksi.

 • Računovodstvene politike

  Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge obrtnike, slobodna zanimanja ...=2.000,00 kn/klijent

 • Dvojno knjigovodstvo

  Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva - Glavna knjiga, dnevnik, bruto-bilanca, salda-konti, knjigovodstvo zaliha, knjigovodstvo dugotrajne imovine, knjigovodstvo troškova - obračun proizvodnje, blagajničko poslovanje ...Kn =4,00 po stavci dnevnika klijenta

 • Jednostavno knjigovodstvo

  Vođenje jednostavnog knjigovodstva: Obrazac KPI, Obrazac DI, Obrazac KPR, Obrazac TO, Obrazac I-RA, Obrazac U-RA, Obrazac KP, Obrazac KRM, Obrazac KPR-PO ... =8,00 kn/po stavci knjige

 • Poslovni planovi

  Izrada poslovnih planova za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Cijene izrade poslovnog plana iznosi 1% za poslovne planove od 200.000 kn do 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade poslovnog plana je 7 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

 • Investicijske studije

  Izrada investicijskih studija za investitore, banke, vjerovnike, EU fondove, HABOR, HamagBicro-Ircro, HamagBicro-Esif, Hzz . Investicijska studija je temelj za pokretanje bilo kakove ozbiljnije investicije predračunske vrijednosti više od 700.000,00 kuna =400.000 kuna. Cijene izrade investicijske studije iznosi 1% za investicijske studije iznad 700.000 kn predračunske vrijednosti projekta, a za manje projekte iznosi od 3.500,00 kn do 7.000,00 kn, ovisno o broju utrošenih sati po projektu. Za veća i specifična ulaganja cijene se dogovaraju sa klijentima. Vrijeme izrade investicijske studije je 15 radnih dana od dana dostavljanja i kompletiranja potrebne dokumentacije i svih podataka , uz ogradu da se rokuvi mogu produžiti u slučaju nedostupnosti svih podataka ili su isti podložni promjenama, ali ne duže od mjesec dana.

 • Zahtjevi za kredit

  Izrada zahtjeva za kredit iako zahtjev za kredit obično ima svoju formu gledajući od banke do banke, treba znati temeljem kojih podataka popuniti i pripremiti zahtjev za kredit. Cijena izrade i pripreme zahtjeva za kredit iznosi 1% od iznosa traženog /odobrenog kredita.

 • Organizacija poslovanja

  Organizacija poslovanja, Organizacija računovodstva, Organizacija informacijskog sustava, Organizacija e-poslovanja. Cijena se definira ugovorom obično u visini do 0,1% ostvarenog Ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

 • Financijska izvješća

  Izrada Financijskih izvješća: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom tijeku, Izvješće o promjeni glavnice i bilješke uz izvješća - komplet ...=0,40 kn/stavka dnevnika

 • Porezna izvješća

  Obračun poreza na dodanu vrijednost - Obrazac PDV ...=80,00 kn/obračun
  Godišnji obračun poreza na dohodak - građani - Obrazac DOH ...=200,00 kn/obračun
  Godišnji obračun poreza na dohodak - obrtnici i slobodna zanimanja - Obrazac DOH ...=800,00 kn/obračun
  Ostali porezi i doprinosi po godišnjem obračunu (paketParaFis) ...=80,00 kn/obračun
  Godišni obračun poreza na dobit - Obrazac PD ...=800,00 kn/obračun

 • Statistička izvješća

  Statistička izvješća poduzetnika
  Godišnji izvještaj ...=0,32 kn/stavka dnevnika
  Tromjesečni -polugodišnji izvještaji ...=0,32 kn/stavka dnevnika
  Ostala izvješća - Obrazac RAD, TRG, IND i dr. ...=80,00 kn/izvješće
  Statistička izvješća neprofitnih organizacija
  Godišnji izvještaj ...=1.600,00 kn do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn/stavka dnevnika
  Polugodišnji izvještaji ...=800,00 kn do 800 stavaka dnevnika, a za svaku stavku iznad =0,32 kn/stavka dnevnika

 • Poslovni dopisi

  Koliko puta čovjeku zatreba napisati nekakav specifičan poslovni dopis, a ostane bez inspiracije. Pogledajte primjere poslovnih dopisa u Wordu - paket DOPIS koje je moja generacija učila još 1975. godine kod prof.Delač, te još neke za koje smatram da bi Vam mogli biti od koristi. Tak se je to negda delalo.! Riječ je bila svetinja. Ljudi se drže za riječ, a volovi za rogove! Dopis dobijete u Wordu na Vaš e-mail koji možete prilagoditi svojim potrebama. Iz sadržaja dopisa izabrite i zatražite potrebiti poslovni dopis! Ako nešto nije u sadržaju, a potrebno Vam je, kontaktirajte na e-mail! Cijena predloška dopisa u Wordu:  =30,00 kn  po dopisu.

 • Lobiranje

  Hrvatska nema zakon o lobiranju. Hrvatsko društvo lobista (HDL) – udruga za promicanje transparentnog zagovaranja interesa (www.hdl.com.hr), zalaže se za: donošenje Zakona o lobiranju, uvođenje registra lobista i lobističke akreditacije u Hrvatskoj. Profesionalni lobisti već 20 godina u RH rade, neki kao poslovni konzultanti, a neki kao odvjetnici. Lobiranje podrazumijeva svaki oblik kontakta (pisana ili usmena/elektronička komunikacija) lobista sa subjektima u svrhu utjecanja na formuliranje, izmjenu ili donošenje zakona, propisa ili odluka o potrošnji. Ne postoji jedinstvena definicija lobiranja, nema općeprihvaćenog modela. Mnoge zemlje nemaju zakonom uređenu tu problematku, a ni pravna stečevina EU to ne traži od svojih članica. Kakav god model zakona bio predložen, državnim i pravosudnim dužnosnicima propisuje se rok o zabrani lobiranja, nakon prestanka obavljanja dužnosti. Budući da lobiranje u Hrvatskoj još uvijek nije zakonski regulirano te ga obavljaju ponekad poslovni konzultanti, a ponekad odvjetnici, s poreznog aspekta mežemo ga svrstati pod obavljanje djelatnost slobodnih zanimanja. Ako porezni obveznik ostvari oporezive primitke od pružanja usluga lobiranja, isti se oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, ovisno o statusu poslodavca odnosno posloprimca. Fizička osoba može preko ugovora o djelu raditi usluge lobiranja, te po toj osnovi ostvarivati primitke kao drugi dohodak. Vezano za cijene usluge lobiranja, kao i problematiku koju bi trebao urediti Zakon o lobiranju kao poseban zakon kontaktirajte Hrvatsko društvo lobista (HDL) (www.hdl.com.hr). 04.11.2015., Slavko Ričko, dipl.oec.

 • Europski fondovi

  EU fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike EU u zemljama članicama. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata javnih politika EU. Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina i nazivaju se financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013. Jedna od najznačajnijih javnih politika EU je Kohezijska politika. Kohezijska politika, za koju je u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojeno 376 milijardi eura, a u perspektivi 2007.- 2013. 308 milijardi €, ima osnovnu svrhu smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija EU, te jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva. Fondovi za financiranje kohezijske politike EU su:
  1. Kohezijski fond (KF),
  2. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),
  3. Europski socijalni fond (ESF),
  4. Europski poljoprivredbu fond za ruralni razvoj (EPFRR),
  5. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).
  Svih pet fondova ima zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF). Punopravnim članstvom u EU, RH je postala korisnica sredstava iz ESI fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi €., od tog iznosa 8,397 milijardi € predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde € za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna € za razvoj ribarstva. RH je koristila i koristi sredstva strukturnih instrumenata iz financijske perspektive 2007.-2013., IPA i programa Unije. Središnje koordinacijsko tijelo RH nadležno za upravljanje ESI fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

 • Vaucher

  vaucher

  Daruj vaucher potrebitima
  Paket mini – platiš 4 za 5 =800,00 kn
  Paket midi – platiš 5 za 7 =1.000,00 kn
  Paket maxi – platiš 7 za 9 =1.500,00 kn
  Vaucheri glase na donosioca za placanje bilo koje usluge kod Slavanconsult.

 • Poveznice

  ESIF-Natječaji, Fondovi EU-a za početnike,
  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (nn 92/2014.) , Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda nn 149/2014.), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (nn 143/2014.), Publikacije EU-a, Europska komisija, Eur-lex - Službeni listovi i sudska praksa EU, Eurostat, Eurokonzalting , PJR consulting , Ureduje konzalting , IZIHR , Caetus business consulting , HBOR POSLOVNI PLAN , HBOR INVESTICIJSKA STUDIJA , HAMAG BICRO Poslovno planiranje , HITRO.HR , APPRRR , KRUTAK EU funds , Key project

Način i organizacija rada definira se ugovorom (dogovorom) o suradnji!

Nakon što mi dostavite potrebne podatke (u pdf ili dogovorenom formatu, može i kao slikice putem mobitela) dobijete tražena izvješća / poslovne knjige / isprave, zajedno sa svim potrebnim privitcima i računom za izvršene usluge, u pdf formatu na Vaš e-mail. Na Vama je da ih ispišete, platite eventualne obveze, snimite na medij (USB stick, CD), predate u FINU i ostalim zainteresiranim korisnicima.

Cjenik usluga u kunama primjena od 12.11.1995. Ažurirano: 23.08.2015.g.