Građevinski dnevnik

OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA
Pravilnik o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješca nadzornog inženjera (nn 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019)
Pravilnik o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješca nadzornog inženjera (nn 131/2021, 68/2022).
Pravilnik o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješca nadzornog inženjera (nn 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019) može se primijeniti na gradenje koje je zapoceto do 31. prosinca 2022..
Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta, Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke.
Građevinski dnevnik se vodi na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.
O građenju građevine, odnosno o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevinska dozvola, glavni projekt, tipski projekt, drugi akt na temelju kojeg se može započeti s građenjem te prilikom građenja građevina i izvođenja radova za koje je posebnim propisom kojim su uređene jednostavne i druge građevine propisana obveza prijave početka građenja, izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik.
Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, građevinski dnevnik vodi glavni izvođač.
Građevinski dnevnik se vodi tijekom građenja za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja.
Iznimno, građevinski dnevnik se vodi i za dijelove složene građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju etapnog građenja i/ili dijelove građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju faznog građenja građevine.
O građenju pojedinačnoga tehničkoga i/ili funkcionalnog sklopa koji je sastavni dio cjelovite građevine (most, tunel, dionica ceste i sl.), odnosno o izvođenju pojedinih radova (izrada tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova izvan mjesta ugradbe, ugradnja opreme, radovi pojedinih izvođača i sl.) izvođač može voditi zasebni dio građevinskog dnevnika koji je sastavni dio građevinskog dnevnika .
Zasebni dio građevinskog dnevnika vodi se od dana početka građenja pojedinačnog tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno početka izvođenja pojedinih radova do dana završetka toga građenja odnosno izvođenja radova.
U građevinski dnevnik, osim unošenja podataka u popis zasebnih dijelova građevinskih dnevnika, upisuju se i sljedeći podaci:
1. naziv i opis pojedinačnoga tehničkoga i/ili funkcionalnog sklopa odnosno radova te klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole u skladu s kojom se gradi,
2. podatke o izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti odnosno broj i datum dokumenta o udruživanju izvođača sa popisom svih izvođača, uključivo podatke koje je potrebno navesti u slučaju jednog izvođača, koji su se u skladu s posebnim propisom udružili za izvođenje građevine, ako je za to građenje odnosno izvođenje radova potrebna suglasnost; u slučaju stranog izvođača klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja potvrde stranom izvođaču izdanu prema posebnom zakonu,
3. podatke o odgovornoj osobi koja vodi građenje (ime i prezime),
4. ime i adresa odnosno naziv i sjedište te OIB osobe koja obavlja stručni nadzor te ime nadzornog inženjera odnosno imena glavnog i drugih nadzornih inženjera,
5. datum početka odnosno datum završetka vođenja zasebnog dijela građevinskog dnevnika.
Građevinski dnevnik vodi odgovorna osoba koja vodi građenje.
Zasebni dio građevinskog dnevnika vodi odgovorna osoba koja vodi građenje pojedinačnoga tehničkoga i/ili funkcionalnog sklopa koji je sastavni dio cjelovite građevine odnosno osoba koja vodi pojedine radove.
Građevinski dnevnik odnosno zasebni dio građevinskog dnevnika može voditi i osoba koju upisom u dnevnik odredi odgovorna osoba.
Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, a osim građevinskog dnevnika se vode i zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, onda građevinski dnevnik vodi glavni inženjer gradilišta, a zasebne dijelove građevinskog dnevnika vode inženjeri gradilišta odnosno voditelji radova.
Građevinski dnevnik se vodi u paricama (kopijama) s jednako obilježenim listovima formata 21,0×29,7 cm.
Oblik i sadržaj parica prve i ostalih stranica građevinskog dnevnika prikazan je na obrascima koji su tiskani uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio (prilog 1.).
Ako se prilikom građenja građevine izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, na prvoj stranici građevinskog dnevnika se upisuju podaci o glavnom nadzornom inženjeru.
Ako se prilikom građenja građevine uz građevinski dnevnik vode i zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, u građevinski dnevnik  upisuju se podaci o glavnom nadzornom inženjeru i o nadzornim inženjerima koji provode stručni nadzor nad dijelovima građevine za koje se ne vode zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, a u zasebne dijelove građevinskog dnevnika se upisuju podaci o nadzornim inženjerima za pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite građevine odnosno za pojedine radove, na koje se zasebni dio građevinskog dnevnika odnosi.
Osoba koja vodi građevinski dnevnik svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na pretpostavke i zahtjeve iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa, a osobito podatke o:
1. prispijeću projekata odnosno njihovih dijelova, prema kojima se gradi građevina, te o njihovim izmjenama i dopunama,
2. prispijeću i porijeklu građevnih proizvoda i opreme koje se ugrađuje s dokazima o njihovoj uporabljivosti,
3. vremenskim i drugim uvjetima bitnim za izvođenje radova,
4. predloženim odnosno poduzetim mjerama usklađenja uvjeta za izvođenje radova,
5. obavljenim pregledima i dokazima kvalitete izvedenih radova (npr. temeljne jame odnosno tla, skela, oplate, armature, izvedba probne dionice i dr.), ugrađenih proizvoda i opreme.,
Osoba koja vodi građevinski dnevnik obvezno upisuje u građevinski dnevnik i podatke o iskolčenju građevine i dokumentu na temelju kojeg je iskolčenje provedeno, te, odmah po nastanku promjene, podatke koji se odnose na izmjene i dopune građevinske dozvole, kao i podatke o promjenama sudionika u gradnji i tijeka građenja odnosno izvođenja pojedinih radova.
Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik:
1. utvrđuje usklađenost iskolčenja s dokumentom na temelju kojeg je iskolčenje provedeno i odobrava početak izvođenja radova na građevini,
2. ocjenjuje usklađenost pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima iz glavnog, tipskog i/ili izvedbenog projekta te tehničkih propisa,
3. određuje provedbu kontrolnih postupaka i druge podatke koji su u vezi s provedbom kontrolnih postupaka,
4. podatke o rezultatima kontrolnih postupaka s komentarom o usklađenosti tih rezultata s rezultatima koji se očekuju prema glavnom projektu,
5. mjere kojima odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava, odnosno određuje način otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
6. odobrava nastavak radova,
7. odobrava ugradnju građevnih proizvoda i opreme ako je u skladu s posebnim propisom utvrđeno da su uporabljivi.
Revident i projektant te osoba koja provodi inspekcijski ili drugi nadzor prema posebnom propisu upisuju u građevinski dnevnik podatke o obavljenom pregledu i nalazu.
Na vođenje građevinskog dnevnika o uklanjanju građevine se, u odnosu na uklanjanje i projekt uklanjanja, odgovarajuće primjenjuju odredbe Pravinika (u dijelu u kojem se odnosi na obavljene preglede), (u dijelu u kojem se odnosi na upisivanje podataka o promjenama sudionika u gradnji i tijeka uklanjanja građevine odnosno izvođenja pojedinih radova) .
Odgovorna osoba koja vodi građenje potpisom, a nadzorni inženjer potpisom i otiskom pečata ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera na svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u građevinski dnevnik.
Nadzorni inženjer obvezan je uzeti i pohraniti paricu svake ovjerene stranice građevinskog dnevnika odmah po ovjeri.
Upis u građevinski dnevnik ne smije se brisati, a precrtani i ispravljeni upis mora biti čitljiv i ovjeren potpisima odgovornih osoba.
Nadzorni inženjer je po završetku građenja obvezan predati investitoru na trajno čuvanje paricu uvezanoga građevinskog dnevnika.
U slučaju da se vode zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, nadzorni inženjer daje paricu završenoga zasebnog dijela građevinskog dnevnika glavnom nadzornom inženjeru radi sastavljanja građevinskog dnevnika.
Glavni nadzorni inženjer upisuje te potpisom i otiskom pečata ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera ovjerava upise u građevinski dnevnik koji se odnose na cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora, objedinjavanje građevinskog dnevnika.
Građevinski dnevnik mora biti uvezan tako da nije moguća zamjena sastavnih dijelova.
Građevinski dnevnik smije se voditi kao elektronički zapis, uz obvezu svakodnevnog ispisivanja prema propisanom obrascu i uz obvezu uvezivanja na način propisan Pravilnikom.
Odredbe koje se odnose na građevinski dnevnik, odgovarajuće se odnose i na vođenje zasebnog dijela građevinskog dnevnika.
Tipkom Tab, prošećete kroz obrazac, upišete potrebite podatke u dozvoljena polja, ispišete, ovjerite i predate nadležnom tijelu! 
Cijena : 500,00 kn | =66,37 € bez ograničenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja za izvođača, vrijedi do promjene propisa i izlaska nove verzije
Za narudžbu: pošaljite ime, adresa, naziv, sjedište I OIB izvođača
Plaćanje: po predračunu!
Isporuka: po uplati na Vaš e-mail!
Troškovi održavanja tokom godine se ne naplaćuju! 

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predracuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete racun i Obrazac-GD-ver2021.xls u excelu na Vaš e-mail!

Reference:

30.03.2021.g. Molimo ponudu na poduzece: ... Jasminka, Split

Autor: Slavko Ričko, dipl.oec.
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr