Knjiga poslovnih udjela

Knjiga poslovnih udjela (Obrazac KPU) - ver2022.xls     
 
Knjiga poslovnih udjela (KPU) je aplikacija izrađena u excelu za praćenje evidencije o poslovnim udjelima trgovačkih društava, vodi se na računalu u sjedištu društva, omogućuje upis do 1500 promjena i sadrži:      
 - Obrazac KPU     
 - Upute    
Za novigaciju kroz aplikaciju koristitehr- kvadratiće 
Način vođenja KPU   
I. uvodni dio, 
II. temeljni upis i 
III. promjene podataka.    
Podaci u uvodnom djelu odnose se na korisnika, a isti se unose na stranici Upute. Unos podataka o temeljnom upisu i upisu promjene podataka vrši se na istom mjestu i unosi u Knjigu poslovnih udjela korištenjem gumba Knjiži. Za ispis knjige posovnih udjea koristi se gumb Ispiši (vidi sl. gore)
I. Uvodni dio KPU
Za administraciju aplikacije KPU unesi podatke: 
 - Naziv Tvrtke Savanconsut d.o.o.
 - Sjedište Tvrtke Pionirska 4, 49282 KONJŠINA
 - TS upisa u sudski registar, datum i broj rješenja trgovačkog suda Trgovacki sud u Zagrebu
 - OIB   11657560751
 - Matični broj subjekta (MBS)   030017141
 - Temeljni kapital 22.000,00 kn Tečaj: 7,53450 2.919,90 €
 - Broj temeljnih uloga – poslovnih udjela.    001
 © 2022 Slavanconsult
II. Temeljni upis u KPU
Temeljni upisom  evidentiraju se početni (temeljni) podaci za neki poslovni udjel. Zbroj nominalnih vrijednosti svih članova društva mora odgovarati nominalnoj vrojednosti udjela iz uvodnog djela.
Temeljni upis sadrži kolone iz prikaza na slici. Pojašnjenja za upis pogledaj na stranici ObrazacKPU unutar komentara (crveni trokutići)
III. Promjena podataka u KPU
Promjene podataka unose se nakon temeljnog upisa kao:
 - Povećanje nominalnog iznosa postojećih poslovnih udjela, 
 - Sniženje nominalnog iznosa postojećih poslovnih udjela, 
 - Prijenos i nasljeđivanje poslovnog udjela,  
 - Prijenos dijela poslovnog udjela,   
 - Upis više ovlaštenika na poslovnom udjelu, 
 - Stjecanje i uzimanje u zalog vlastitih poslovnih udjela, 
 - Povlačenje (amortizacija) poslovnih udjela i  
 - Istupanje i isključenje članova iz društva. 
Kod svake promjene podataka najprije se u kolonu 1.  upisuje datum upisa,  a u kolonu 2. rb upisa, koji se automatski upisuje.  Nakon toga se preko svih kolona unosi tekst da se temeljem isprave (ugovora o prijenosu poslovnog udjela, rješenja o nasljeđivanju, odluke o izmjeni društvenog ugovora, sudske odluke i sl.) u kpu vrši novi upis podatka. U tekstu kojim se vrši novi upis treba stajati da se ranije upisani podatak briše, te se umjesto njega upisuje novi podatak.
Npr.: "Na temelju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 15.01.2007. g. briše se dosadašnji član društva M M iz Zagreba, Lujina 10, OIB: 14119523600, a umjesto njega se u koloni 6. upisuje novi član društva «AUTOOTPAD» ,  Zagreb, Savska 97, upisanog u sudski registar Ts u Zagrebu pod br. Tt 987/96."  
Nakon toga se u propisane kolone upisuje novi podatak o članovima, iznosima, teretima, činidbama i glasovima, kao i kod temeljnog upisa, čime je izvršeno brisanje ranijeg upisa.  
Svi ostali podaci u drugim kolonama ostaju neizmijenjeni.  
Nakon obavljenog upisa novih podataka, vrši se ispis KPU.
Ispis knjige potpisom ovjerava uprava društva.   
Uprava društva dužna je u roku od tri dana nakon svake promjene upisa o toj promjeni obavijestiti registarski sud. 
NAPOMENA: KPU nije knjigovodstvena nego pravnička knjiga. Najsličnija je zemljišnim knjigama. 
Način na koji se u njoj evidentiraju promjene razlikuje se od knjigovodstvenog pristupa.  
Vidi siku gore!
Postupak upisa u KPU 
Knjiga poslovnih udjela (KPU) ustrojava se prema početnom stanju na dan upisa osnivanja društva u sudski registar odnosno na dan upisa usklađenja akata društva s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. 
Početni podaci se u KPU unose na temelju rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar i na temelju društvenog ugovora kojega sklapaju osnivači odnosno na temelju izjave osnivača o osnivanju društva.  
Početno stanje upisa u KPU upisuje po službenoj dužnosti osoba zadužena za vođenje KPU. 
Početno stanje se u KPU upisuje kao temeljni upis, a svi daljnji upisi vode se kao promjene podataka.  
Kasniji upisi u KPU koji se odnose na izmjene upisanih podataka vrše se na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju saznanja nekoga od organa društva.  
Zainteresirana strana dužna je priložiti ispravu temeljem koje zahtijeva upis. 
Ako prijava ne ispunjava uvjete koji se traže za konkretan upis, posebno ako uz svaku prijavu nije priložena pravovaljana isprava, uprava je dužna, u roku od tri dana,  uz navođenje razloga, obavijestiti u pisanom obliku podnositelja prijave da upis nije obavljen. 
Svi upisi u KPU vode se na računalu na način koji osigurava trajnost , točnost i preglednost upisanih podataka te sigurnost od neovlaštenih upisa odnosno promjena. Za vođenje KPU odgovorna je uprava Društva koja određuje osobu koja će voditi KPU. KPU se vodi na računalu u sjedištu društva, odnosno na drugom mjestu u skladu s odlukom uprave društva. 
U KPU ne mogu se vršiti brisanja ili prepravljanja podataka, a pogrešno upisani podaci moraju se ispraviti.    
Uz KPU u društvu se vodi i zbirka isprava na temelju kojih se obavlja upis.
Prijava za upis promjene podataka u KPU, isprave koje su joj priložene i sve odluke koje su donijete temeljem prijave ulažu se u zbirku isprava kronološkim redom.   
Član društva je samo onaj tko je upisan u KPU i o čijem je članstvu obaviješten registarski sud.     
Smatra se da je u KPU obavljen upis s danom kada društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen. 
Svaka osoba koja može dokazati da za to ima pravni interes ima pravo u radno vrijeme društva razgledati KPU vođenu na računalu ili ispis knjige kao sustav povezanih listova, odnosno uz naknadu troškova izdavanja, zatražiti pisani izvadak iz KPU.
Zahtjev za uvid podnosi se upravi društva koja je dužna o tome odlučiti u roku od tri dana. 
KPU  čuva osoba od uprave zadužena za vođenje, na način koji onemogućava njeno uništenje, oštećenje, falsificiranje, te neovlašteni uvid u njen sadržaj. 
Ispisi iz KPU čuvaju se trajno.          
Svaku promjenu upisa u KPU uprava društva dužna je prijaviti trgovačkom sudu kod kojeg je društvo upisano u sudski registar u roku od tri dana nakon promjene upisa, te do konca siječnja svake godine predati istom sudu potpisani popis članova društva, visinu njihovih temeljnih uloga, uplaćeno, te vraeno, članu. 
Ako od posljednjeg podnošenja popisa sudu nije došlo do promjene, član uprave sudu podnosi izjavu da promjena nije bilo. 
Cijena : =200,00 kn | =26,55 € bez ograničenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja, vrijedi do promjene propisa i izlaska nove verzije
Plaćanje: po predračunu!
Isporuka: po uplati na Vaš e-mail!
Troškovi održavanja tokom godine se ne naplaćuju! 
Za narudžbu aplikacije zatražite predracun putem narudžbenice ili na e-mail ispod:

Uvodenje €, vrijednost temeljnog kapitala i Obrazac-KPU-ver2022

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predracuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete racun i Obrazac-KPU-ver2022.xls u excelu na Vaš e-mail!

Reference: 
08.04.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Franjo, Varaždin
04.04.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Dragan, Zagreb
19.03.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Velimir, Osijek
08.03.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Mirela, Zagreb
31.01.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Olga, Zagreb
30.01.2024.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Maja, Zagreb
12.12.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Marina, Zaprešic
24.11.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Senka, Zagreb
21.11.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Irena, Zagreb
07.11.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Tomislav, Zagreb
18.10.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Ana, Zagreb
14.09.2023.g Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Danijela, Zagreb
19.07.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Marijana, Zagreb
18.07.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Kristina, Novska
11.07.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Matija, Zagreb
05.04.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Branko, Prelog
22.03.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Vedrana, Ivanic-Grad
16.01.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... As.., Bjelovar
13.01.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Rod..., Slavonski Brod
11.01.2023.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Tem..., Zagreb
27.12.2022.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Jelena, Polaca
07.12.2022.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... Barbara, Oklaj
21.11.2022.g. Molim predracun za Obrazac-KPU-ver2022.xls, .... MARINA, Rovinj
Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr