UpS

Obrazac PDV-e

uPsUpS Download Obrazac PDV-e

obrazac-pdv-ura-e.png

Obrazac PDV-URA-e-v9.3

Apikacija Obrazac PDV-URA-e-v9.3 u excelu namjenjena je za prijavu PDV-a - Obrasca PDV i vođenje Knjiga primljenih (ulaznih) računa - Obrazac U-RA, generiranje XML datoteke Obrasca PDV i Obrasca U-RA za učitavanje (preuzimanje) putem e-porezne, obveznika poreza na dodanu vrijednost. Aplikacija Obrazac PDV-URA-e-v9.3 generira:

Svi izvještaji i poslovne knjige dostupni su na ekranu i printeru.
Aplikacija sa svakim unosom ažurira Obrazac U-RA!.
Cijena: 800,00 kn bez ogranicenja broja korisnika i poslovne godine, za verziju, administraciju radite sami..
Za narudžbu aplikacijeObrazac PDV-URA-e-v9.3.xls dostaviti:
- naziv korisnika,
- adresu korisnika,
- OIB korisnika , na kojeg će glasiti predračun putem online narudžbe ispod.
Placanje: po predracunu!
Isporuka: po uplati na Vas e-mail!.
Održavanje: održavanje za cijelo vrijeme korištenja aplikacije se ne naplaćuje!.

Zašto Vam je potrebna aplikacija Obrazac PDV-URA-e?

Porezni obveznik mora za razdoblje oporezivanja utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a i predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave na Obrascu PDV do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja (čl. 85. Zakona). Za razdoblja oporezivanja od 01.01. 2019. godine porezni obveznici uz Obrazac PDV, elektroničkim putem podnose i posebnu evidenciju o primljenim računima - Obrazac URA, osim poreznih obveznika koji Obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku (porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području RH i mali porezni obveznici). Posebna evidencija o primljenim računima identična je Obrascu U-RA i podnosi se kao i Obrazac PDV za obračunsko razdoblje mjesečno / tromjesečno najkasnije do 20. u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja, pojedinačno, putem e-porezne prema propisanoj e-shemi! (čl. 165. i 173. Pravilnika) Ako porezni obveznik u Obrascu PDV nije iskazao pretporez pod točkama III.1., III.2. i III.3. smatra se da je za to razdoblje oporezivanja posebna evidencija o primljenim računima podnesena. Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna, ako ne podnese ili ne podnese u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijavu PDV-a, prijavu o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze i posebnu evidenciju o primljenim računima ili ako u njoj ne iskaže sve potrebne podatke i novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi (čl. 85. st. 6., 10. i 11. Zakona o PDV-u).

Cijena: =800,00 Kupi Download

Nakon uplate PayPal-om, preuzmi Obrazac PDV-URA-e-v9.3 u excelu na svoje računalo i slobodno koristiti!

Naruči!

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i Obrazac PDV-URA-e-v9.3 u excelu na Vaš e-mail!