Obrazac PP-MI-PO

>>>Obrazac-PP-MI-PO-e-ver2021-1-0
I. Zakonski okvir
​Zakon o lokalnim porezima (nn 115/16,101/17​)
Račun za redovno poslovanje proračuna grada / općine.
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba
Šifrarnik općina I gradova
Porez na potrošnju prihod je JLS na području koje je obavljena prodaja pića.
​NAZIV I BROJ RAČUNA   Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna grada/općine. Na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od MF – PU. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.                                              Primjer za Jelsu:                                                                                HR1223300031817100002
HR68     1708-99978341979-082018 
II. Instalacija  
Kada dobijete aplikaciju na Vaš e-mail, pohranite aplikaciju sa "Save as" u željenu mapu na Vašem računalu, u verziji datoteke .xls!
Ne sa .xlsx jer apllikacija neće raditi!.
Ne koristiti  "Copy" - "Paste" jer se u tom slučaju pobrkaju određeni formati. Za izvršavanje macro naredbi podesite postavke excela. Za ispravan rad aplikacije koristite GUMBE odnosno  hr kvadratiće !  !
III. Korištenje aplikacije >>>Obrazac-PP-MI-PO-e-ver2021-1-0
 Apllikacija Obrazac-PP-MI-PO-e-ver2021-1-0 namjenjena je za obračun poreza na potrošnju I formiranje XML datoteke Obrasca PP-MI-PO za učitavanje (preuzimanje) putem e-porezne
Apllikacija Obrazac-PP-MI-PO-e-ver2021-1-0 usklađena sa posljednjom shemom e-porezne
ObrazacPP-MI-PO    
Kada prvi puta otvorite aplikaciju otvorit će vam se stranica "ObrazacPP-MI-PO", gdje imate mogučnost unosa podataka o obvezniku i podataka o obračunu poreza na potrošnju! 
obrazac-pp-mi-po-e.png
Korisnik
Na kartici Obrasca PP-MI-PO unesete (ažurirajte) dozvoljene podatke o poreznom obvezniku, korisniku, i poslovnoj  godini na koju se obračun odnosi.  Na taj način definirali ste parametre za poreznog obveznikaza koji koristite aplikaciju.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. (čl. 22.). ​Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. (čl. 23.)  Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića) prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića ) koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen PDV. ​Porez na potrošnju plaća se po stopi do 3% ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti.
Obračun
Nakon što unesete podatke o korisniku, poreznom obvezniku, uneseti obračunsko razdoblje, poslovnu godinu, te ostale podatke prema kolonama u obrascu i obračun je gotov. Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Izvješća i datoteke
Ova aplikacija generira izvješća i datoteke i to:
Obrazac PP-MI-PO
Nakon što ste obračunali porez na potrošnju možete ispisati Obrazac PP-MI-PO klikom na gumb Ispiši. Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. U JLS koje su svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza prenijele na MF, Poreznu upravu Obrascu PP-MI-PO podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, na način da se na obrascu iskažu podaci za svaki grad/općinu pojedinačno.  U JLS koje poslove utvrđivanja poreza nisu prenijele na MF, Poreznu upravu Obrazac PP-MI-PO podnosi se nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor. Novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku (čl. 23. st. 3. i 4.) i odgovorna osoba u pravnoj osobi 1.000,00 do 10.000,00 kuna, fizička osoba obrtnik u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna , fizička osoba u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna. 
XML datoteka Obrasca PP-MI-PO
Klikom na gumb Izradi XML  otvorit će se prozor za smještaj i imenovanje  xml datoteke za obveznika npr. slavanconsult01.xlm, slavanconsult02.xml itd.
Nakon formiranjaXML datoteke možete je učitati putem sustava e-porezne i poslati u Poreznu upravu
Za poteškoće kod formiranje XML datoteke Obrasca PP-MI-PO provjerite dali ste popunili sva polja u koja možete ući sa tipkom Tab ili kontaktirajte  na e-mail ispod.
Cijena  
Cijena aplikacije Obrazac-PP-MI-PO-e-ver2021-1-0 iznosi 200,00 kuna po verziji bez ograničenja broja korisnika, računala i poslovne godine, vrijedi za verziju e-sheme Porezne. Troškovi održavanja se ne naplaćuju. Za narudžbu aplikacije zatražite predraćun na e-mail ispod:

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predracuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete racun i Obrazac-PP-MI-PO-e-ver2021-1-0.xls u excelu na Vaš e-mail!

Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr