Obrazac PP-MI-PO

>>>Obrazac-PP-MI-PO-e-ver2021-1-0
I. Zakonski okvir
​Zakon o lokalnim porezima (nn 115/16,101/17​)
Račun za redovno poslovanje proračuna grada / općine.
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba
Šifrarnik općina I gradova
Porez na potrošnju prihod je JLS na području koje je obavljena prodaja pića.
​NAZIV I BROJ RAČUNA   Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna grada/općine. Na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od MF – PU. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.                                              Primjer za Jelsu:                                                                                HR1223300031817100002
HR68     1708-99978341979-082018 
II. Instalacija  
Kada dobijete aplikaciju na Vaš e-mail, pohranite aplikaciju sa "Save as" u željenu mapu na Vašem računalu, u verziji datoteke .xls!
Ne sa .xlsx jer apllikacija neće raditi!.