Pisarnica

UPUTE    
Pisarnica-ver2021 - Urudžbeni zapisnik (UZ)
Pisarnica-ver2021 - Urudžbeni zapisnik (UZ) je aplikacija izrađena u excelu za evidentiranje predmeta neupravnog postupka tijekom godine, vodi se na računalu u sjedištu društva, omogućuje upis do 1500 stavaka i sadrži:      
 - Obrazac UZ     
 - Upute    
Za novigaciju kroz aplikaciju koristitehr- kvadratiće 
Pisarnica-ver2021 - Urudžbeni zapisnik (UZ) - Način korištenja
I. uvodni dio - administracija, 
II. Upravni postupak i 
III. Neupravni postupak.    
Podaci o administraciji odnose se na korisnika, a isti se unose na stranici Upute. Unos podataka upravnog postupka i upis podataka neupravnog postupka vrši se na istom mjestu i unosi u Urudžbeni zapisnik  korištenjem gumba Upiši (vidi pogljavje postupak upisa u UZ ovih uputa). Za ispis urudžbenog zapisnika koristi se gumb Ispiši (vidi sl. gore) kao i poglavlje
 
Za administraciju aplikacije UZ unesi podatke: 
 - Naziv Tvrtke, Savanconsut d.o.o.
 - Sjedište Tvrtke, Pionirska 4, 49282 KONJŠINA
 - TS upisa u sudski registar, datum i broj rješenja trgovačkog suda,   Trgovacki sud u Zagrebu
 - OIB   11657560751
 - Matični broj subjekta (MBS)   030017141
 - Temeljni kapital i 22.000,00 kn    
 - Broj temeljnih uloga – poslovnih udjela.    001
© 2021 Slavanconsult
 
 
Postupak upisa u urudžbeni zapisnik (UZ)
U upisnik predmeta upravnog postupka upisuju se akti predmeta upravnog postupka, a to su akti kojima stranke zahtijevaju ostvarivanje svog materijalnog prava i u kojima se rješava o obvezama ili pravnim interesima stranaka.
Svi ostali akti su akti neupravnog postupka i upisuju se u urudžbeni zapisnik. 
To je glavna uredska knjiga za evidentiranje predmeta neupravnog postupka tijekom godine.
Vodi se u nevezanim arcima, a 31. prosinca zaključuje se stavljanjem službene zabilješke o ukupnom broju upisanih predmeta ispod čega se stavlja datum, potpis i pečat.  
Ispod klauzule o zaključenju ispisuju se klasifikacijske oznake svih neriješenih predmeta iz te godine. 
Kada ovi neriješeni predmeti budu riješeni u slijedećoj godini, njihove klasifikacijske oznake nakon izvršenog razvođenja u urudžbenom zapisniku precrtavaju se crvenom olovkom. 
Na kraju godine arci urudžbenog zapisnika uvezuju se u jednu ili više knjiga.
Za POV. i STR.POV. predmete vode se posebni POV. i STR.POV. urudžbeni zapisnici u ukoričenim knjigama s numeriranim stranicama. 
U UZ ne mogu se vršiti brisanja ili prepravljanja podataka, a pogrešno upisani podaci moraju se ispraviti.    
U urudžbeni zapisnik se ne upisuju akti koji ne predstavljaju službenu prepisku (na primjer: vraćene dostavnice ili povratnice, dokumentacija internog karaktera, službeni listovi ili druga službena glasila, razni časopisi i brošure, prospekti i sl.)
Ako se akti obrađuju automatskom obradom dokumenata, primanje akata registrira se u pisarnici u elektronskom urudžbenom zapisniku odnosno elektronskom upisniku predmeta upravnog postupka. 
Elektronski urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka obuhvaćaju iste propisane podatke kao i urudžbeni zapisnik odnosno upisnik vođen u obliku knjige. 
U bazu dokumenata unose se akti u izvornom tekstu ili u obliku informativnog i indikativnog sažetka. 
Stvaralac akta dužan je za akte preko 15 stranica napraviti informativni sažetak, a ako to on ne učini pisarnica mu vraća akt, a u bazu dokumenata unosi osnovne podatke o aktu, uz naznaku nepodoban tekst umjesto dokumenta.
Informativni sažetak je potpuni prikaz problematike koju sadrži određeni akt.
Indikativni sažetak opisno upućuje na vrstu dokumenta, predmet i način obrade činjenica.
Upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik vode se po sistemu klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva. 
Cijena : =500,00 kn  | =66,37 € bez ograničenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja, vrijedi do promjene propisa i izlaska nove verzije
Plaćanje: po predračunu!
Isporuka: po uplati na Vaš e-mail!
Troškovi održavanja tokom godine se ne naplaćuju! 

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predracuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete racun i Pisarnica-ver2021.xls u excelu na Vaš e-mail!

Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr