Aplikacija student

>>>Student-ver2021 ---> Upute
U uputama je objašnjeno: zakonski okvir, instalacija odnosno preuzimanje, tko mogu biti korisnici i način korištenja aplikacije za obračun I isplatu naknade studentu za rad preko studentske udruge (4031).
I. Zakonski okvir
Zakon o porezu na dohodak  (nn. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
Pravilnik o porezu na dohodak  (nn 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)
ZAKON O DOPRINOSIMA (nn 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
PRAVILNIK O DOPRINOSIMA (nn 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19)
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu​ (nn 125/19)
Porezni obveznik s osnove drugog dohotka koji je u sustavu PDV-a ima obvezu: 
• do 20. dana u tekućem mjesecu za proteklo obračunsko razdoblje obračunati PDV i putem ePorezne podnjeti Obrazac PDV
• obračunani i prijavljeni PDV za proteklo obračunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti do zadnjeg dana u tekućem mjesecu
Isplatitelj drugog dohotka ima obvezu istovremeno s isplatom primitka: uplatiti na propisane račune obračunati porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (porezni obveznik je student), uplatiti na propisane račune obračunati doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima i doprinos za zaštitu zdravlja na radu (obveznik doprinosa je posrednik), na dan isplate primitka, ili najkasnije sljedeći dan nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedštu podnijeti Obrazac JOPPD, na kraju godine poreznom obvezniku izdati obrazac Potvrda o isplaćenim godišnjim pri mitcima. Porezni obveznici po toj osnovi nemaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak. 
II. Instalacija
Kada dobijete aplikaciju na Vaš e-mail, pohranite aplikaciju sa "Save as" u željenu mapu na Vašem računalu, u verziji datoteke .xls!
Ne sa .xlsx jer apllikacija neće raditi!.
Ne koristiti  "Copy" - "Paste" jer se u tom slučaju pobrkaju određeni formati. Za izvršavanje macro naredbi podesite postavke excela. Za ispravan rad aplikacije koristite GUMBE odnosno  hr kvadratiće !
III. Korištenje aplikacije >>>Student-ver2021  
Apikacija Student izrađena u excelu namjenjena je za obračun I isplatu naknade studentu za rad preko studentske udruge . Kada prvi puta otvorite aplikaciju otvorit će vam se kartica drugiDohodak gdje putem tipke Tab popunite dozvoljena polja, ispiše i Vaš obračun je gotov.
Isprave
Ova aplikacija generira ispravu Obračun isplate drugog dohotka A4 formata s mogućnošću prikaza na ekranu ili printeru. 
Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga utvrđuje se i plaća po odbitku, po stopi od 20% od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog neoporezivog iznosa primitaka učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, 15.000,00 kuna čl. 6. st. 1. r.br. 2. Pravilnika, i iznosa godišnjeg osnovnog osobnog odbitka, čl. 14. st. 3. Zakona.​.  Ako u godini zaradite više od 63.000 kuna, na dohodak iznad tog limita plaćate porez. Ako radite preko Studenstkog centra (SC) i ostvarite primitak iznad drugog praga, SC je obvezan na razliku iznad 63.000 kuna obračunati 20 posto poreza i prireza ovisno o mjestu stanovanja (Pravilnik o porezu na dohodak, čl. 55 st. 3.) Primjer: ako ste do sada zaradili 62.000 kuna, a ovaj mjesec vam sjeda plaća od 4000 kuna, iznos do 63.000 kuna neće se oporezivati, ali ostalih 3000 koje prelaze drugi prag hoće. U pogledu godišnjeg iznosa, visina zarade studenta/ice nije ograničena. Međutim, za 2021.godinu, godišnja zarada iznad 63.000,00 kuna je oporeziva po stopi od 20%. Ukoliko je član Student servisa ostvario primitke preko nekih drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH, dužan je pismeno obavijestiti Student servis o visini isplaćenih primitaka do dana isplate primitka uStudent servisu (čl. 44. t. 9. Pravilnika). U Pravilniku o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (nn 16/96, 125/97, 37/06, 59/07)  čl. 7. st. 2. Poslodavac je dužan popuniti obrazac Ugovora te ga ovjeriti najkasnije u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu student po obavljenom poslu dostavi Ugovor. (nn br. 30/08.) Student potpisuje ugovor nakon što poslodavac uredno popuni i ovjeri ugovor, nikako prije.  Ne potpisati unaprijed. Za studenta koji preko ovlaštenih posrednika u tijeku godine ostvari primitak veći od 15.000,00 kuna (za 2021.), roditelj ili druga osoba nema pravo na uvećanje osobnog odbitka kao poreznu olakšicu
3Oporezivo
Oznaka I opis primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
Cijena  
Cijena aplikacije Student-ver2021 iznosi 200,00 kuna po verziji bez ograničenja broja korisnika, računala i poslovne godine, vrijedi za verziju. Troškovi održavanja se ne naplaćuju. Za narudžbu aplikacije zatražite predračun na e-mail ispod:
Upute
Svakako proučite prije upotrebe aplikacije!
Važna napomena:
Nikako ne brisati cijele redove ili stupce.        
Ako pogriješite ispravljajte podatke. 
Porezna izješća  temeljem obračuna plaća sastavni su dio aplikacije osim Obrasca JOPPD    
Obratite pozornost na male crvene trokutiće(komentare) na kartici drugiDohodak, gdje su dodatne upute o obračunu!
Autor:  Slavko Ričko, dipl.oec..
sricko@gmail.com
www.slavanconsult.hr