uPs Slavanconsult Consulting Aplikacije Obrasci O nama Kupi

uPs --> Obrasci

Slavanconsult ima u ponudi najširi izbor ažuriranih obrazaca, na hr webu, sukladno posljednjim zakonskim izmjenama, vezano za prijavu dohotka, dobiti,  para fiskalnih nameta, obrasce vezane za plaće,  obrtnike, pdv,  nadzor,  te druge pojedinačne obrasce za evidencije u poslovanju.

Obrasci u excelu

Obrasci u excelu za vođenje poslovnih knjiga i izradu poslovnih izvješća, ažurirani, testirani i provjereni, formatirani za A4 ispis, optimizirani za MS Office, razvrstani po paketima ili pojedinačno, bez ograničenja broja korisnika za poslovnu godinu ili bez ograničenja. Popunite bijela polja, a zasjenjena se sama popune.!

1. paketDohodak

Obrazac Opis Cijena
Obrazac P-PPI PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI Kn 20,00
Obrazac DI POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE e Kn 20,00
Obrazac DOH-Z PRIJAVA DOHOTKA OD ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI Kn 20,00
Obrazac DPOM Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi Kn 25,00
Obrazac PO-SD IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI Kn 25,00
Obrazac EPOM Evidencija o primicima od nesamostalnog rada Kn 25,00
Obrazac DOH PRIJAVA POREZA NA DOHODAK Kn 50,00
Obrazac ZPP-DOH OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU Kn 25,00
paketDohodak Obrasci za obveznike poreza na dohodak Kn 110,00

2. paketDobit

Obrazac Opis Cijena
Obrazac PD PRIJAVA POREZA NA DOBIT Kn 50,00
Obrazac POD-BIL BILANCA u i bez Kn 50,00
Obrazac POD-RDG RAČUN DOBITI I GUBITKA u i bez Kn 50,00
Obrazac AM OBRAČUN AMORTIZACIJE DUGOTRAJNE IMOVINE Kn 20,00
Obrazac PNPPG P R E G L E D neiskorištenih prava na prijenos gubitka, prema godinama nastanka Kn 20,00
Obrazac BuFi Bilješke uz financijska izvješća Kn 20,00
paketDobit Obrasci za obveznike poreza na dobit až.2019 Kn 110,00

3. paketParaFis

Obrazac Opis Cijena
Obrazac KD OBRAČUN KOMORSKOG DOPRINOSA Kn 20,00
Obrazac OKFŠ OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆE KORISNIH FUNKCIJA ŠUMA Kn 20,00
Obrazac SR OBRAČUN SPOMENIČKE RENTE e Kn 20,00
Obrazac TZ OBRAČUN ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI e Kn 20,00
paketParaFis Obrasci za para fiskalna davanja Kn 40,00
Ukupno paketDohodak + paketParaFis Kn 150,00
Ukupno paketDobit + paketParaFis Kn 150,00
Sveukupno paketDohodak + paketDobit + paketParaFis Kn 260,00

4. paketPlaca

Obrazac Opis Cijena
Obrazac JOPPD I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima Kn 200,00
Obrazac DNR EVIDENCIJA O DOHOTKU OD NESAMOSTALNOG RADA Kn 25,00
Obrazac IP PODACI O PLAĆI, MIROVINI, DOPRINOSIMA, POREZU I PRIREZU Kn 25,00
Obrazac Potvrda POTVRDA O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU, UPLAĆENOM DOPRINOSU, POREZU I PRIREZU Kn 25,00
paketPlaca Obrasci za evidenciju paća až.2019 Kn 250,00

5. paketObrtnik

Obrazac Opis Cijena
Obrazac KP KNJIGA POPISA ROBE Kn 50,00
Obrazac KRM KNJIGA NABAVE I UPORABE REPRO MATERIJALA Kn 50,00
Obrazac KPR KNJIGA PROMETA Kn 50,00
Obrazac KPR-PO KNJIGA PROMETA - paušano oporezivanje Kn 50,00
Obrazac TO EVIDENCIJA O TRAŽBINAMA I OBVEZAMA Kn 50,00
Obrazac KPI KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA Kn 50,00
paketObrtnik Obrasci za poslovanje obrtnika Kn 270,00

6. paketPdV

Obrazac Opis Cijena
Obrazac P-PDV ZAHTJEV ZA REGISTRIRANJE ZA POTREBE PDV-a Kn 20,00
Obrazac I-RA KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA) Kn 50,00
Obrazac U-RA KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA Kn 50,00
Obrazac PDV PRIJAVA PDV-a Kn 30,00
Obrazac PPO Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze Kn 30,00
Obrazac PP-MI-PO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA POTROŠNJU Kn 20,00
Obrazac PDV-S Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU Kn 30,00
Obrazac ZP Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU Kn 30,00
paketPdV Obrasci za evidenciju PDV-a Kn 230,00

7. paketNadzor

Obrazac Opis Cijena
Obrazac NK Nadzorna knjiga o kapitalnim poslovima s inozemstvom Kn 50,00
Obrazac MK Evidencija radnika - Matična knjiga Kn 50,00
Obrazac ERV EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU Kn 50,00
Obrazac PPRV PLAN preraspodjele radnog vremena Kn 50,00
Obrazac EKV EVIDENCIJA KORIŠTENJA SLUŽBENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE Kn 50,00
Obrazac PN PUTNI NALOG Kn 20,00
paketNadzor Obrasci za nadzor u poslovanju Kn 220,00

8. obrasci Pojedinacno

Obrazac Opis Cijena
Obrazac Temeljnica Temeljnica za knjiženje Kn 50,00
Obrazac POD-PK IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA Kn 50,00
Obrazac OPZ-STAT-1 S T A T I S T I Č K O I Z V J E Š Ć E O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA Kn 160,00
Obrazac Tablica 01/11-02/11 REKAPITULACIJA PODATAKA ZA POSTUPAK KONTROLE Kn 100,00
Obrazac KPU Knjiga poslovnih udjela Kn 200,00
obrazac-kpu
Obrazac PD-IPO ZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA Kn 200,00
Obrazac PT PRIJAVA POREZA PO TONAŽI BRODA Kn 50,00
Obrazac PD-PO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU Kn 50,00
Obrazac PD-DOP IZVJEŠĆE o obvezi doprinosa od obavljanja druge djelatnosti Kn 50,00
Obrazac PD-NN PRIJAVA POREZA NA DOBIT PREMA NOVČANOM NAČELU Kn 50,00
Obrazac PD-KID IZVJEŠĆE O DOBITI KONTROLIRANOG INOZEMNOG DRUŠTVA (KID) Kn 50,00
Obrazac R1 Potvrda o plaći za HZZO za bolovanje iznad 42 dana Kn 50,00
Obrazac NP1 OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO ISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE Kn 50,00
Obrazac IO1 OBRAČUN ISPLAĆENE OTPREMNINE Kn 50,00
Obrazac NO1 OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE OTPREMNINE Kn 50,00
obrasci Pojedinacno Pojedinačni Obrasci Kn 1.160,00
obrasciKpl Komplet Obrazaca až.2019 Kn 2.350,00
Poveznice na: Obrasci FINA Porezna ePorezna HZZO