Obrasci u excelu

Slavanconsult ima u ponudi najširi izbor ažuriranih obrazaca, na hr webu, sukladno posljednjim zakonskim izmjenama, vezano za prijavu dohotka, dobiti, para fiskalnih nameta, obrasce vezane za plaće, obrtnike, pdv, nadzor, te druge obrasce za evidencije u poslovanju.

Obrasci u excelu za vođenje poslovnih knjiga i izradu poslovnih izvješća, ažurirani, testirani i provjereni, formatirani za A4 ispis, optimizirani za MS Office, razvrstani po paketima ili pojedinačno, bez ograničenja broja korisnika za poslovnu godinu ili bez ograničenja. Popunite bijela polja, a zasjenjena se sama popune.!

Kako slagati knjigovodstvene isprave!? --> kronološkim redom nastanka poslovnog dogaðaja.

Kako voditi poslovne knjige? --> isprave složene kronološkim redom nastanka poslovnog dogaðaja knjižite do petnastog za protekli mjesec u odgovarajuće poslovne knjige na način da na isprave stavite oznake kao vezu između poslovnih knjiga!

Kako na novu stranicu? --> Kad popunite prvu stranicu pohranite ju sa Save _str01. Popunjeni obrazac pohranite sa Save as i date naziv _str02 u kolonu donos sa str01 unesete zbroj i popunjavate do kraja 2. stranice. Postupite kao i sa 1. stranicom i idete na 3. stranicu. Zadnja stranica daje zbroj obrasca (poslovne knjige) za izvještajno razdoblje. Popunjenu stranicu možete ispisati i staviti na vrh isprava koje ste u nju unjeli.

Tećaj konverzije --> 7,53450 kn za 1 €

paketDohodak

Obrasci za obveznike poreza na dohodak

Obrazac P-PPI Pregled poslovnih primitaka i izdataka -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac DI Popis dugotrajne imovine -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac DOH-Z Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac DPOM Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PO-SD Izvješće o paušalnom dohotku -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PO-SD-Z Izvješće o paušalnom dohotku od zajedničke djelatnosti-ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac EPOM Evidencija o primicima od nesamostalnog rada -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac DOH Prijava poreza na dohodak -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac ZPP-DOH Prijava priznavanja prava u posebnom postupku -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €

paketDobit

Obrasci za obveznike poreza na dobit

Obrazac PD Prijava poreza na dobit -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PD-e Prijava poreza na dobit -e-ver2023-6-0 =30,00 €
Obrazac POD-BIL Bilanca u i bez-ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac POD-RDG Račun dobiti i gubitka u i bez-ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac POD-PK IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac AM Obračun amortizacije -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PNPPG Pregled neiskorištenih prava na prijenos gubitka -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac BuFi Bilješke uz financijska izvješća -ver2023 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PD-IPO IZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA -ver-free

Obrazac PD-IPO - Izvješće o poslovnim dogaðajima s povezanim osobama dostavlja se putem e-porezne ukoliko su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni dogaðaji s povezanim osobama, za 2016.g. i nadalje! -až. za 2023.

=200,00 kn | =27,00 €
Obrazac PT PRIJAVA POREZA PO TONAŽI BRODA -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PD-PO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=100,00 kn | =14,00 €
Obrazac PD-DOP IZVJEŠĆE o obvezi doprinosa od obavljanja druge djelatnosti -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PD-NN PRIJAVA POREZA NA DOBIT PREMA NOVČANOM NAČELU -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PD-KID IZVJEŠĆE O DOBITI KONTROLIRANOG INOZEMNOG DRUŠTVA -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac Temeljnica Temeljnica za knjiženje -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=50,00 kn | =7,00 €

paketParaFis

Obrasci za para fiskalna davanja

Obrazac KD Obračun komorskog doprinosa -ver2023=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac OKFŠ Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma -ver2023=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac SR Obračun spomeničke rente -ver2023-e =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac TZ-1 OBRAČUN članarine turističkoj zajednici-ver2023-e =100,00 kn | =14,00 €
Reference
17.03.2022.g. Poštovani Molim predracun za paket dobit+parafiskal za 2021. godinu. Lp ... Biserka, ZADAR
21.02.2022.g. Poštovani, Molimo Vas da nam dostavite ponudu za paket dobit za 2021.g. koja ukljucuje BILANCU, RdiG, PD, S poštovanjem ... Višnja, D.Kraljevec
07.02.2022.g. UPIT Poštovani, molim Vas predracun kako i obicno za: - paketDobit2021+paketParaFis2021 - Obrazac_ERV - blagajna, ...Mirjana, Ozalj
21.01.2022.g. Poštovani, Ukoliko vec imate paket obrazaca za porez na dobit 2021., molim da mi pošaljete predracun za isti. Srdacan pozdrav, ... Samira, Varaždin
21.01.2022.g. Poštovani, Molimo paket dohodak i dobit za 2021. koju se predaje u 2022. Lijep pozdrav, ...Luci, Jelsa

paketPlaca

Obrasci za evidenciju plaća

Obrazac JOPPD I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima
-ver2024
=200,00 kn | =27,00 €
Obrazac DNR EVIDENCIJA O DOHOTKU OD NESAMOSTALNOG RADA-ver2024
Obrazac IP PODACI O PLAĆI, MIROVINI, DOPRINOSIMA, POREZU I PRIREZU-ver2024
Obrazac Potvrda POTVRDA O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU, UPLAĆENOM DOPRINOSU,
POREZU I PRIREZU-ver2024
Obrazac NP1 OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO ISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE-ver2020 =50,00 kn | =6,64 €
Obrazac IO1 OBRAČUN ISPLAĆENE OTPREMNINE-ver2024
Obrazac NO1 OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE OTPREMNINE-ver2020 =50,00 kn | =6,64 €
Obrazac R1 Potvrda o plaći za HZZO za bolovanje iznad 42 dana-ver2024 =7,00 €
Obrazac Tablica 01/11 REKAPITULACIJA PODATAKA ZA POSTUPAK KONTROLE -ver2020=100,00 kn | =13,28 €
Obrazac Tablica 01-02-03/21 REKAPITULACIJA PODATAKA ZA POSTUPAK KONTROLE -ver2023=100,00 kn | =14,00 €
Autor Aplikacija za obračun i isplatu naknade autorima, trgovačkim putnicima, sucima porotnicima -ver2022=200,00 kn | =26,55 €
Student Aplikacija za obračun naknade studentu za rad preko studentske udruge -ver2021=200,00 kn | =26,55 €
Sezonac Aplikacija za obračun naknade sezonskom radniku u poljoprivredi -ver2022=200,00 kn | =26,55 €

paketObrtnik

Obrasci posovnih knjiga u excelu za poslovanje obrtnika izvan sustava PDV-a

Obrazac KP KNJIGA POPISA ROBE-ver2024 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac KRM KNJIGA NABAVE I UPORABE REPRO MATERIJALA-ver2024 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac KPR KNJIGA PROMETA-ver2024 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac TO EVIDENCIJA O TRAŽBINAMA I OBVEZAMA-ver2024

Kako voditi Obrazac TO!? --> U Obrazac TO unosite ulazne / izlazne račune, datume kad su plaćeni / naplaćeni i iznose, (neki račun može biti plaćen u više manjih iznosa), a služi za utvrđivanje stanja kupaca i dobavljača na kraju godine kada obrtnik prelazi iz dohodaša u dobitaša i počinje voditi dvojno knjiigovodstvo!

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac KPI KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA-ver2024=50,00 kn | =7,00 €

paketPdV

Obrasci za evidenciju PDV-a

Obrazac P-PDV ZAHTJEV ZA REGISTRIRANJE ZA POTREBE PDV-a=50,00 kn | =6,64 €
Obrazac I-RA KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA) -ver2024=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac U-RA KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA-ver2024=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PDV PRIJAVA PDV-a-ver2024=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PDV-e PRIJAVA PDV-a-ver-e

- primjena za 2023. nadalje.

=800,00 kn | =106,18 €
Obrazac PDV-S Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU-ver2024=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PPO Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze-ver2024

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV od 15.10.2014. godine i nadalje, podnose Obrazac PPO putem web aplikacije ePorezna prema XML shemi porezne uprave.

=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac ZP Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU-ver2024=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac OPZ-STAT-1 S T A T I S T I Č K O I Z V J E Š Ć E O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA -ver-free

- primjena za 2023. nadalje.

=160,00 kn | =22,00 €
Obrazac PP-MI-PO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA POTROŠNJU-ver2024=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac-PP-MI-PO-e IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA POTROŠNJU -ver-e=200,00 kn | =26,55 €

paketNadzor

Obrasci za nadzor u poslovanju

Obrazac NK Nadzorna knjiga o kapitalnim poslovima s inozemstvom -ver2024 =50,00 kn | =7,00 €
Obrazac MK Evidencija radnika - Matična knjiga -ver2024=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac ERV EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU -ver2024-10=50,00 kn | =7,00 €
Obrazac PPRV PLAN preraspodjele radnog vremena=50,00 kn | =6,64 €
Obrazac EKV EVIDENCIJA KORIŠTENJA SLUŽBENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE
Obrazac PN PUTNI NALOG
Obrazac KPU Knjiga poslovnih udjela=200,00 kn | =26,55 €
Obrazac GD Građevinski dnevnik=500,00 kn | =66,37 €
Pisarnica Urudžbeni zapisnik=500,00 kn | =66,37 €
obrasciKplKomplet Obrazaca až.2022./23. =4.000,00 kn | =530,89 €

Koji obrasci do 15.01.? --> Porezni obveznik paušalist je obvezan za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja, najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za evidentiranje gotovinskog i bezgotovinskog prometa u Knjizi prometa - Obrazac KPR-PO, iz koje najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine treba sastaviti i podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrasca PO-SD i Obrasca PO-SD-Z.

Koji obrasci do 31.01.? --> Porezni obveznik treba predati u poreznu upravu, radniku, ćlanu posade broda, do 31.01.: Obrazac DOH-Z, Obrazac DI, Obrazac DPOM, Obrazac IP, Obrazac Potvrda!

Koji obrasci do 28.02.? --> Porezni obveznik dohodaš (obrtnik, SD, OPG, .. ), treba Popuniti i zakljuciti poslovne knjige: Obrazac KPI, Obrazac KPR, Obrazac TO, Obrazac KRM,Obrazac KP, Obrazac DI, Obrazac I-RA, Obrazac U-RA. Predati u Poreznu: Obrazac DOH, Obrazac IP, Potvrda, Obrazac DI, Obrazac P-PPI, Obrazac EPOM, Obrazac KD, Obrazac TZ1, Obrazac SR, Obrazac PDV. Obrasci su ažurirani i možete ih naručiti!

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete račun i naručene obrasce u excelu na Vaš e-mail!