uPs UpS Consulting Aplikacije Obrasci O nama Kupi

Obrasci

Slavanconsult ima u ponudi najširi izbor ažuriranih obrazaca, na hr webu, sukladno posljednjim zakonskim izmjenama, vezano za prijavu dohotka, dobiti, para fiskalnih nameta, obrasce vezane za plaće, obrtnike, pdv, nadzor, te druge pojedinačne obrasce za evidencije u poslovanju.

Obrasci u excelu

Obrasci u excelu za vođenje poslovnih knjiga i izradu poslovnih izvješća, ažurirani, testirani i provjereni, formatirani za A4 ispis, optimizirani za MS Office, razvrstani po paketima ili pojedinačno, bez ograničenja broja korisnika za poslovnu godinu ili bez ograničenja. Popunite bijela polja, a zasjenjena se sama popune.!

paketDohodak
Obrazac P-PPI Pregled poslovnih primitaka i izdataka -ver2020 =20,00 kn
Obrazac DI Popis dugotrajne imovine -ver2020 =20,00 kn
Obrazac DOH-Z Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti -ver2020 =20,00 kn
Obrazac DPOM Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi -ver2020 =25,00 kn
Obrazac PO-SD Izvješće o paušalnom dohotku -ver2020 =25,00 kn
Obrazac EPOM Evidencija o primicima od nesamostalnog rada -ver2020 =25,00 kn
Obrazac DOH Prijava poreza na dohodak -ver2020 =50,00 kn
Obrazac ZPP-DOH Prijava priznavanja prava u posebnom postupku -ver2020 =25,00 kn
U k u p n o : Obrasci za obveznike poreza na dohodak =110,00 kn
paketDobit
Obrazac PD Prijava poreza na dobit -ver2020 =50,00 kn
Obrazac POD-BIL Bilanca u i bez-ver2020 =50,00 kn
Obrazac POD-RDG Račun dobiti i gubitka u i bez-ver2020 =50,00 kn
Obrazac AM Obračun amortizacije -ver2020 =20,00 kn
Obrazac PNPPG Pregled neiskorištenih prava na prijenos gubitka -ver2020 =20,00 kn
Obrazac BuFi Bilješke uz financijska izvješća -ver2020 =20,00 kn
U k u p n o : Obrasci za obveznike poreza na dobit =110,00 kn
paketParaFis
Obrazac KD Obračun komorskog doprinosa -ver2020 =20,00 kn
Obrazac OKFŠ Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma -ver2020 =20,00 kn
Obrazac SR Obračun spomeničke rente -ver2020 =20,00 kn
Obrazac TZ Obračun članarine turističkoj zajednici -ver2020 =20,00 kn
U k u p n o : Obrasci za para fiskalna davanja =40,00 kn
Ukupno paketDohodak + paketParaFis =150,00 kn
Ukupno paketDobit + paketParaFis =150,00 kn
Ukupno paketDohodak + paketDobit + paketParaFis =260,00 kn
paketPlaca
Obrazac JOPPD I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima
-ver2020
=200,00 kn
Obrazac DNR EVIDENCIJA O DOHOTKU OD NESAMOSTALNOG RADA-ver2020 =25,00 kn
Obrazac IP PODACI O PLAĆI, MIROVINI, DOPRINOSIMA, POREZU I PRIREZU-ver2020 =25,00 kn
Obrazac Potvrda POTVRDA O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU, UPLAĆENOM DOPRINOSU,
POREZU I PRIREZU-ver2020
=25,00 kn
paketPlacaObrasci za evidenciju plaća až.2020=250,00 kn
paketObrtnik
Obrazac KP KNJIGA POPISA ROBE =50,00 kn
Obrazac KRM KNJIGA NABAVE I UPORABE REPRO MATERIJALA =50,00 kn
Obrazac KPR KNJIGA PROMETA =50,00 kn
Obrazac KPR-PO KNJIGA PROMETA - paušalno oporezivanje =50,00 kn
Obrazac TO EVIDENCIJA O TRAŽBINAMA I OBVEZAMA =50,00 kn
Obrazac KPI KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA=50,00 kn
paketObrtnikObrasci za poslovanje obrtnika=270,00 kn
paketPdV
Obrazac P-PDV ZAHTJEV ZA REGISTRIRANJE ZA POTREBE PDV-a=20,00 kn
Obrazac I-RA KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA) =50,00 kn
Obrazac U-RA KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA-ver2020=50,00 kn
Obrazac PDV PRIJAVA PDV-a-ver2020=30,00 kn
Obrazac PPO Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze=30,00 kn
Obrazac PP-MI-PO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA POTROŠNJU=20,00 kn
Obrazac PDV-S Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU=30,00 kn
Obrazac ZP Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU=30,00 kn
paketPdVObrasci za evidenciju PDV-a=230,00 kn
paketNadzor
Obrazac NK Nadzorna knjiga o kapitalnim poslovima s inozemstvom -ver2020 =50,00 kn
Obrazac MK Evidencija radnika - Matična knjiga =50,00 kn
Obrazac ERV EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU -ver2020=50,00 kn
Obrazac PPRV PLAN preraspodjele radnog vremena=50,00 kn
Obrazac EKV EVIDENCIJA KORIŠTENJA SLUŽBENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE=50,00 kn
Obrazac PN PUTNI NALOG=20,00 kn
paketNadzorObrasci za nadzor u poslovanju=220,00 kn
Pojedinačni obrasci
Obrazac Temeljnica Temeljnica za knjiženje -ver2020=50,00 kn
Obrazac POD-PK IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA -ver2020=50,00 kn
Obrazac OPZ-STAT-1 S T A T I S T I Č K O I Z V J E Š Ć E O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA -ver2019.01=160,00 kn
Obrazac Tablica 01/11-02/11 REKAPITULACIJA PODATAKA ZA POSTUPAK KONTROLE -ver2020=100,00 kn
Obrazac KPU , Knjiga poslovnih udjela=200,00 kn
Obrazac PD-IPO ZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA -ver2020 =200,00 kn
Obrazac PT PRIJAVA POREZA PO TONAŽI BRODA -ver2020=50,00 kn
Obrazac PD-PO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU =50,00 kn
Obrazac PD-DOP IZVJEŠĆE o obvezi doprinosa od obavljanja druge djelatnosti=50,00 kn
Obrazac PD-NN PRIJAVA POREZA NA DOBIT PREMA NOVČANOM NAČELU -ver2020=50,00 kn
Obrazac PD-KID IZVJEŠĆE O DOBITI KONTROLIRANOG INOZEMNOG DRUŠTVA (KID) -ver2020=50,00 kn
Obrazac R1 Potvrda o plaći za HZZO za bolovanje iznad 42 dana-ver2020 =50,00 kn
Obrazac NP1 OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO ISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE-ver2020 =50,00 kn
Obrazac IO1 OBRAČUN ISPLAĆENE OTPREMNINE-ver2020=50,00 kn
Obrazac NO1 OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE OTPREMNINE-ver2020 =50,00 kn
Obrazac PO-SD-Z Izvješće o paušalnom dohotku od zajedničke djelatnosti-ver2020 =25,00 kn
obrasciKpl Komplet Obrazaca až.2020. =2.350,00 kn
Contact Us

Address

Slavanconsult

sricko@gmail.com

095 910 4871

Kontaktiraj, Naruči, komentiraj, pošalji upit!!

Ispravno popunite sva polja narudžbe kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vašu e-mail adresu. Nakon uplate dobijete račun i naručene obrasce u excelu na Vaš e-mail!