Obrasci u excelu

Slavanconsult ima u ponudi najširi izbor ažuriranih obrazaca, na hr webu, sukladno posljednjim zakonskim izmjenama, vezano za prijavu dohotka, dobiti, para fiskalnih nameta, obrasce vezane za plaće, obrtnike, pdv, nadzor, te druge pojedinačne obrasce za evidencije u poslovanju.

Obrasci u excelu za vođenje poslovnih knjiga i izradu poslovnih izvješća, ažurirani, testirani i provjereni, formatirani za A4 ispis, optimizirani za MS Office, razvrstani po paketima ili pojedinačno, bez ograničenja broja korisnika za poslovnu godinu ili bez ograničenja. Popunite bijela polja, a zasjenjena se sama popune.!

paketDohodak

Obrazac P-PPI Pregled poslovnih primitaka i izdataka -ver2020 =20,00 kn
Obrazac DI Popis dugotrajne imovine -ver2020 =20,00 kn
Obrazac DOH-Z Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti -ver2020 =20,00 kn
Obrazac DPOM Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi -ver2020 =25,00 kn
Obrazac PO-SD Izvješće o paušalnom dohotku -ver2020 =25,00 kn
Obrazac EPOM Evidencija o primicima od nesamostalnog rada -ver2020 =25,00 kn
Obrazac DOH Prijava poreza na dohodak -ver2020 =50,00 kn
Obrazac ZPP-DOH Prijava priznavanja prava u posebnom postupku -ver2020 =25,00 kn
U k u p n o : Obrasci za obveznike poreza na dohodak =110,00 kn

paketDobit

Obrazac PD Prijava poreza na dobit -ver2020 =50,00 kn
Obrazac POD-BIL Bilanca u i bez-ver2020 =50,00 kn
Obrazac POD-RDG Račun dobiti i gubitka u i bez-ver2020 =50,00 kn
Obrazac AM Obračun amortizacije -ver2020 =20,00 kn
Obrazac PNPPG Pregled neiskorištenih prava na prijenos gubitka -ver2020 =20,00 kn
Obrazac BuFi Bilješke uz financijska izvješća -ver2020 =20,00 kn
U k u p n o : Obrasci za obveznike poreza na dobit =110,00 kn

paketParaFis

Obrazac KD Obračun komorskog doprinosa -ver2020=20,00 kn
Obrazac OKFŠ Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma -ver2020=20,00 kn
Obrazac SR Obračun spomeničke rente -ver2020=20,00 kn
Obrazac TZ Obračun članarine turističkoj zajednici -ver2020=20,00 kn
U k u p n o :Obrasci za para fiskalna davanja=40,00 kn
UkupnopaketDohodak + paketParaFis=150,00 kn
UkupnopaketDobit + paketParaFis=150,00 kn
UkupnopaketDohodak + paketDobit + paketParaFis=260,00 kn
Reference
08.04.2020.g. Gosp. Slavko Sutra 9.4.2020. provest ce se nalog za placanje paket dobit parafiskal za 2019. godinu. Lijep pozdrav od vašeg vjernog kupca...Biserka, Zadar
23.03.2020.g. Poštovani Molim predracun za PaketDobit 2019 Lp...Željka, Zagreb
20.03.2020.g. Poštovani Srecko, Molila bi predracun za : 2. PAKET DOBIT Obrasci za obveznike poreza na dobit za 2019.godinu. S poštovanjem,...Katarina, Kaštel Sućurac
12.03.2020.g. Poštovani, molim Vas lijepo ponudu za paket Dobit 2019 i Parafis2019 Unaprijed hvala lijepo S poštovanjem,..Marija, Sesv. Kraljevec

paketPlaca

Obrazac JOPPD I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima
-ver2020
=200,00 kn
Obrazac DNR EVIDENCIJA O DOHOTKU OD NESAMOSTALNOG RADA-ver2020 =25,00 kn
Obrazac IP PODACI O PLAĆI, MIROVINI, DOPRINOSIMA, POREZU I PRIREZU-ver2020 =25,00 kn
Obrazac Potvrda POTVRDA O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU, UPLAĆENOM DOPRINOSU,
POREZU I PRIREZU-ver2020
=25,00 kn
paketPlacaObrasci za evidenciju plaća až.2020=250,00 kn

paketObrtnik

Obrazac KP KNJIGA POPISA ROBE =50,00 kn
Obrazac KRM KNJIGA NABAVE I UPORABE REPRO MATERIJALA =50,00 kn
Obrazac KPR KNJIGA PROMETA =50,00 kn
Obrazac KPR-PO KNJIGA PROMETA - paušalno oporezivanje =50,00 kn
Obrazac TO EVIDENCIJA O TRAŽBINAMA I OBVEZAMA =50,00 kn
Obrazac KPI KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA=50,00 kn
paketObrtnikObrasci za poslovanje obrtnika=270,00 kn

paketPdV

Obrazac P-PDV ZAHTJEV ZA REGISTRIRANJE ZA POTREBE PDV-a=20,00 kn
Obrazac I-RA KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA) =50,00 kn
Obrazac U-RA KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA-ver2020=50,00 kn
Obrazac PDV PRIJAVA PDV-a-ver2020=30,00 kn
Obrazac PPO Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze=30,00 kn
Obrazac PP-MI-PO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA POTROŠNJU=20,00 kn
Obrazac PDV-S Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU=30,00 kn
Obrazac ZP Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU=30,00 kn
paketPdVObrasci za evidenciju PDV-a=230,00 kn

paketNadzor

Obrazac NK Nadzorna knjiga o kapitalnim poslovima s inozemstvom -ver2020 =50,00 kn
Obrazac MK Evidencija radnika - Matična knjiga =50,00 kn
Obrazac ERV EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU -ver2020=50,00 kn
Obrazac PPRV PLAN preraspodjele radnog vremena=50,00 kn
Obrazac EKV EVIDENCIJA KORIŠTENJA SLUŽBENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE=50,00 kn
Obrazac PN PUTNI NALOG=20,00 kn
paketNadzorObrasci za nadzor u poslovanju=220,00 kn

Pojedinačni obrasci

Obrazac Temeljnica Temeljnica za knjiženje -ver2020=50,00 kn
Obrazac POD-PK IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA -ver2020=50,00 kn
Obrazac OPZ-STAT-1 S T A T I S T I Č K O I Z V J E Š Ć E O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA -ver2019.01=160,00 kn
Obrazac Tablica 01/11-02/11 REKAPITULACIJA PODATAKA ZA POSTUPAK KONTROLE -ver2020=100,00 kn
Obrazac KPU , Knjiga poslovnih udjela=200,00 kn
Obrazac PD-IPO ZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA -ver2020 =200,00 kn
Obrazac PT PRIJAVA POREZA PO TONAŽI BRODA -ver2020=50,00 kn
Obrazac PD-PO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU =50,00 kn
Obrazac PD-DOP IZVJEŠĆE o obvezi doprinosa od obavljanja druge djelatnosti -ver2020=50,00 kn
Obrazac PD-NN PRIJAVA POREZA NA DOBIT PREMA NOVČANOM NAČELU -ver2020=50,00 kn
Obrazac PD-KID IZVJEŠĆE O DOBITI KONTROLIRANOG INOZEMNOG DRUŠTVA (KID) -ver2020=50,00 kn
Obrazac R1 Potvrda o plaći za HZZO za bolovanje iznad 42 dana-ver2020 =50,00 kn
Obrazac NP1 OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO ISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE-ver2020 =50,00 kn
Obrazac IO1 OBRAČUN ISPLAĆENE OTPREMNINE-ver2020=50,00 kn
Obrazac NO1 OBRAČUN NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE OTPREMNINE-ver2020 =50,00 kn
Obrazac PO-SD-Z Izvješće o paušalnom dohotku od zajedničke djelatnosti-ver2020 =25,00 kn
Obrazac TZ-1 OBRAČUN članarine turističkoj zajednici-ver2020 =200,00 kn
obrasciKplKomplet Obrazaca až.2020.=2.350,00 kn

Narudžbenica

Name:

Email:

Subject:

Message:

Ispravno popunite sva polja narudžbenice kako bi ista ispravno bila zaprimljena i dostavljen predračuna na Vaš e-mail. Nakon uplate dobijete račun i naručene obrasce u excelu na Vaš e-mail!