udrugaDuO

Aplikacije za vođenje dvostavnog knjigovodstva udruga u excelu        Ažurirano: 31.01.2015.g.

udruga-duo

Poslovanje neprofitnih organizacija (udruga)

Poslovanje neprofitnih organizacija odnosi se na: udruge i njihove saveze, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija. Sve hrvatske udruge, bez obzira na svoju veličinu, dužne su Poreznoj upravi Ministarstva financija dostaviti ispunjen i ovjeren Obrazac RNO. Ako u toku poslovanja dođe do promjena, osoba odgovorna za zastupanje dužna je podnjeti Obrazac RNO-P.

Statut udruga u wordu

Na dan 19.12.2011 čak 44.915 udruga bilo je registrirano u RH. Nakon dugotrajne javne rasprave koja je započela još u veljači 2012. godine, Hrvatskoi sabor na 13. sjednici, održanoj 06.06.2014. godine, donio je novi Zakona o udrugama (nn 74/2014). Sve Udruge su bile dužne uskladiti svoje statute s novim Zakonom (čl. 55.) do 01.10.2015. godine i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge, na propisanom obrascu. Usklađeni i vlastoručno potpisani statut od osnivača dostavlja se u dva primjerka uredu državne uprave. Za udruge koje ne usklade svoje statute, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije udruge. U slučaju pokretanju likvidacijskog postupka, za likvidatora će odrediti osobu ovlaštenu za zastupanje. Usklađivanje nema konstitutivni karakter i ne utjeće na svojstvo pravne osobe udruge. Primjer usklađenja statuta udruga u Wordu možete pogledati i naručiti ispod. Za narudžbu dostaviti: Naziv, Adresu, e-mail, OIB udruge. Isporuka u roku 3 dana po uplati i dostavi korisničkih podataka!

Primjer Statuta udruga Cijena...=100,00 kn

Računovodstvo neprofitnih organizacija(udruga), Neprofitno računovodstvo

Udruga je dužna prikupljati podatke i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje na način kojim se omogučava provjera poslovnih dogadaja, utvrdivanje financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije, poštujuci pri tome temeljna nacela urednog knjigovodstva (nn 121/2014). Sve udruge osnovane nakon 01.01.2009. godine moraju voditi knjigovodstvo po načelu dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva, sastavljati i predavati financijske izvještaje slijedeće tri godine neovisno o visini prihoda i imovine. Udruga prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo. Preporuča se da i male udruge vode dvojno knjigovodstvo.
Knjigovođa za vođenje neprofitnog računovodstva mora imati najmanje godinu dana prakse i SSS poželjno ekonomskog smijera.
Isprave neprofitnog računovodstva su: izvodi žiro-računa, ulazni, izlazni računi, blagajničke isprave (uplatnice, isplatnice, blagajnički dnevnik), isprave o plaćama, temeljnice i ostalo po potrebi.
Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige pomoću računala ako koristi aplikaciju udrugaDuO ili udrugaUnO izrađene u excelu.
Udruge vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva (nn 121/2014), a prema rasporedu računa iz propisanog računskog plana za neprofitne organizacije (nn 1/2015). Udruge prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo. Nakon tri godine poslovanja udruge mogu početi voditi jednostavno knjigovodstvo. Udruge obvezne su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Udruge u sustavu dvojnog knjigovodstva obvezno vode sljedeće poslovne knjige: Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoćne knjige (Obrazac DI, Obrazac KRM, Blagajničko poslovanje, Obrazac PN i korištenja službenih vozila, Obrazac TO, evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,.....), druge pomoćne evidencije (Obrazac U-RA, Obrazac I-RA, Obrazac NK, Obrazac MK, evidencije o plaćama.... ). Pomoćne knjige i druge pomoćne evidencije ne moraju se voditi ako udruga izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke. Dnevnik i glavna knjiga čuvaju se najmanje 11 godina, a pomoćne knjige najmanje 7 godina. Trajno se čuvaju isplatne liste i analitičke evidencije o plaćama isplaćenim zaposlenicima u radnom odnosu.

Aplikacija udrugaDuO u excelu za vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva udruga sadrži:

 1. Glavni meni
 2. Knjiženje
 3. Dnevnik
 4. Glavna knjiga
 5. Bruto bilanca
 6. Financijski izvještaj
 7. Kontni plan
 8. Upute

Udruga obveznik vodenja dvojnog knjigovodstva sastavlja i predaje financijske izvještaje (nn 31/2015) za razdoblja: od 01.01. do 31.03. u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, od 01.01. do 30.006. u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja, od 01.01. do 30.09. u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja i za poslovnu godinu u roku od 60 dana po isteku izvještajnog razdoblja na obrascima Obrazac BIL-NPF, Obrazac PR-RAS-NPF, Obrazac S-PR-RAS-NPF u FIN-u kao objedinjeni Obrazac Neprof5bg-ver.5.0.3.xls. Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku poslovne godine čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.

Aplikacija udrugaDuO vezana je za poslovnu godinu i udrugu po narudžbi!

Za narudžbu i administraciju aplikacije udrugaDuO dostaviti:

za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail email sricko@gmail.com i zatražite predračun.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.!

Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi!

Download udruga-duo  Cijena:...320,00 kn   Naruči!email

Ažur: 06.02.2017.g.  www.slavanconsult.hr

udrugaUnO

Aplikacije za vođenje jednostavnog knjigovodstva udruga u excelu Ažurirano: za 2017.g.

udruga-uno

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vodenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:
– vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 100.000,00 230.000,00 kuna i
– godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 100.000,00 230.000,00 kuna godišnje. Odluka se donosi u roku predvidenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok udruga zadovoljava uvjete odnosno do opoziva. Udruga koja zadovoljava uvjete, a odluči se za vodenje dvojnog knjigovodstva, obvezna ju je primjenjivati isključivo u dijelu sastavljanja i dostave financijskih izvještaja. Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo obavezno vodi sljedeće poslovne knjige:

Aplikacija udrugaUnO u excelu za vođenje jednostavnog knjigovodstva udruga generira:

 1. Obrazac RNO,
 2. Obrazac RNO-P,
 3. Obrazac PiRu,
 4. Obrazac pPiRu,
 5. Obrazac PrPiRu,
 6. Poslovneih promjene,
 7. Upute.

Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu na Obrascu G-PR-IZ-NPF i predaje ga u roku od 60 dana od isteka poslovne godine u FIN-u na objedinjenom Obrascu Neprof5bg-ver.5.0.3.xls.

Aplikacija udrugaUnO vezana je za poslovnu godinu i udrugu po narudžbi!

Za narudžbu i administraciju aplikacije udrugaUnO dostaviti:

za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail email sricko@gmail.com i zatražite predračun.

Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.!

Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi!

Download udruga-uno  Cijena:...320,00 kn   Naruči!email

Ažur: 15.12.2016.g.  www.slavanconsult.hr

Zgrada

Aplikacija za vođenje knjigovodstva stambenih zgrada u excelu   Ažur.: 06.03.2014 

zgrada

Knjigovodstvo zgrada

U Hrvatskoj je 2011. godine bilo 2.246.910, stanova što je 19,7 posto više nego na popisu 2001. godine, kada ih je ukupno bilo 1.877.126. Vrijednost stambenog fonda u RH=2.246.910 stanova x cca50.000 €/stan = 112 milijardi €!
Ako se za svaki stan plaća cca 150 kn zajedničke pričuve što mjesečno iznosii 337 milijuna kuna ili godišnje 4 milijarde kuna. Pričuva se počela prikupljati od 12 mj. 1997.g. znači prikuplja se punih 16 godina tako da je u tu svrhu prikupljeno cca 65 milijardi kuna. Čovjek prosto da ne povjeruje. Gdje su ti novci.? U što su uloženi. Predstavnici stanara i upravitelji ih oročuju bez kontrole države, kupe benefite, te remete monetarnu i fiskalnu politiku u RH. Samo Bog zna tko i kako vodi poslovne knjige za stanbene zgrade. Mislim da bi se ministru financija isplatilo malo prekontrolirati ovu problematiku. Kad bi se 20 % tog iznosa uložila u graditeljski sektor Hrvatska bi imala rast od 5 % godišnje. Ali kako kad se ne izrađuju planovi održavanja, nego se odgovorni bave financijskim inžinjeringom!
Zakonski okvir u RH za vođenje knjigovodstva stambenih zgrada uređen je sljedečim zakonskim propisima: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (nn 91/96.,68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,) 81/2015. - pročišćen tekst). Zakona o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija (nn 121/2014 ), Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (nn 1/2015 ), Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (nn 44/2014, 01/2014, 158/2013, 146/2009, 7/2009, 10/2008 ), Zakon o obveznim odnosima. Zadaća knjigovodstva stambenih zgrada je da prati stanje i kretanje svih sredstava i izvora, svih prihoda i rashoda, ulaganja u zajedničke djelove zgrade, prema propisanom kontnom planu(od 0 do 9). Knjigovođa za obavljanje ovih poslova mora imati SSS i godinu dana prakse stime da mora biti nešto duži ukoliko radnik nije završio ekonomsko usmjerenje. Organizacija knjigovodstva -Datoteku (kartoteku) knjigovodstva oblikujemo sukladno naprijed navedenom institucionalnom okviru, a prema pripremljenom kontnom planu, na optimalan način, da s jednim unosom podataka u ponuđenu aplikaciju zadovoljite sve potrebne uvjete. Pretpostavka za isto je poštivanje uvjeta pripreme, odlaganja, kontiranja i čuvanja knjigovodstvenih isprava. Dovoljan vam je jedan registrator po stambenoj zgradi u koji kronološkim redom odlažete obrađene isprave. Kontiranje se vrši na orginalnim knjigovodstvenim ispravama i unosi u ponuđenu aplikaciju.Knjiženje može biti dnevno ili u dužim vremenskim razdobljima. Isprave za vođenje knjigovodstva zgrada su: Statusna dokumentacija, (o otvaranju i raspolaganju sredstvima na žiro-računu potpisni kartoni..., Međuvlasnički ugovor, Ugovor s upraviteljem zgrade, Plan investicijskog održavanja zgrade, ..), Blagajnički dnevnik s prilozima, Isprave žiro-računa s prilozima, Ulazni računi, Izlazni računi, Temeljnice za kniženje i ostalo po potrebi. Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige pomoću aplikacije Zgrada u excelu.

Aplikacija Zgrada za vođenje knjigovodstva stambenih zgrada jednim unosom generira sljedeće poslovne knjige i izvješća:

Sve poslovne knjige i izvješća mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istih u neki drugi format.

Aplikacija je vezana za stambenu zgradu. Temeljem Bruto bilance i kartica glavne knjige otvaraju se poslovne knjige odnosno poćetna stanja u financijskom knjigovodstvu za sljedeću godinu.

Za narudžbu aplikacije dostavite:

Isporuka u roku tri (3)dana, po uplati i dostavljim korisničkim podacima, na Vaš e-mail!

Preuzmite i isprobajte Demo verziju ispod!

Za ispravan rad aplikacije dozvolite izvršavanje makro naredbi!

Download zgrada  Cijena:...760,00 kn   Naruči!email

Ažur: 06.03.2014.g.  www.slavanconsult.hr

Iskustva korisnika:

02.12.2016.g. Poštovani, molila bih Vas ako mi možete poslati predracun za aplikaciju udrugaDuO OIB udruge:...... Naziv udruge: ........Skraceno ime:......Adresa:........ aplikaciju bih koristila za ovu tekucu godinu, jer tek sa 1.11 smo poceli sa radom, kontaktirala sam Vas ranije no do sada nismo imali nikakvih aktivnosti, nadam se da to nece biti problem. I ako mi možete odmah dati informacije oko aplikacije za sljedecu godinu? Unaprijed Vam se zahvaljujem .... Poštovani, zahvaljujem Vam se na aplikaciji i uputama, preuzela sam je i spremila kako ste naveli i proknjižila prvu stavku ( pošto za sad imamo samo isplatu po javnom pozivu i naknadu za uslugu platnog prometa) za sada je sve uredu i te dvije stavke su proknjižene .. pa mogu reci da sam se za sada snašla, ali cim budem imala više stavki i ako se pojavi bilo koji problem ili nešto da ne znam javiti cu Vam se za pomoc. Još jednom Vam veliko hvala na svemu. Lp,...Ivana

Poštovani gospodine Slavko! Zovem se Irena ....... i u 04 mj sam kupila Vaš program udrugaduo koji je zaista odlican. Sve što je potrebno za vodenje udruge nalazi se u njemu. Odlicno...svaka cast....Irena

18.02.2016.g. Poštovani, Mi smo novoosnovana udruga pa bi vas molio da mi date ponudu za udrugaDuO. Koliko shvacam to je 320 kn na godinu? Po novom zakonu izgleda da imamo 3 kvartalna i 1 godisnji izvjestaj..... Boris, Centar Tehnicke Izvrsnosti Tesla...Poštovani, Aplikacija je stvarno dobra.

13.11.2013.g. Poštovani g. Slavko, Ovim putem želim naručiti za fiskalnu 2013 godinu program za udrugu, prošle godine smo koristili aplikaciju u excelu udruga uno. Dali ćete nam poslati račun i aplikaciju ili predračun?....Poštovani, evo poruka za uplatu po ponudi..,.....Milivoj prof.

Ažur: 06.02.2017.g.  www.slavanconsult.hr