Pausalist

Aplikacija za vođenje poslovanja paušalista u excelu   Ažur.: 19.10.2016.g.

pausalist

Poslovanje paušalista

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti (u nastavku: paušalist-obrtnik) regulirano je Pravilnikom (nn 137/2015, 160/2013, 61/2012, 143/2006). Paušalist-obrtnik je fizička osoba koja ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, ako ostvaruje godišnje primitke do =85.000,00   =149.500,00 kuna, po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a, samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu, nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona, ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine.
Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, kao razlika ostvarenog ukupnog godišnjeg primitka i 85% porezno priznatih izdataka po dohodovnim razredima u iznosu od: 12.750 kuna za primitak do 85.000 kuna, 17.250 kuna za primitak iznad 85.000 do 115.000 kuna, 22.425 kuna za primitak iznad 115.000 do 149.500 kuna. Porezno priznati izdaci su svi nastali izdaci uključujći i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja.
Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne Ispostave Porezne uprave, najkasnije do kraja mjeseca iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak, po stopi od 12%, na godišnji paušalni dohodak, kao konačan porez na dohodak, pa paušalist-obrtnik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu. Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana tromjesečja, kao umnožak broja mjeseci tromjesečja i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak. Razlika za uplatu paušalnog poreza za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem Obrasca PO-SD, plaća se u roku propisanom za porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi, a razlika za povrat, vraća se paušalistu-obrtniku na njegov zahtjev ili se uračunava kao predujam za iduće razdoblje. Paušalist-obrtnik na potpomognutim područjima JLS, na otocima prve skupine i području Grada Vukovara, plaća 25% odnosno 50% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.
Paušalist-obrtnik plaća obvezne doprinose utvrđene rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na osnovicu kao umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,4 koja za 2015. g. iznosi 3.177,20 kn:
1. mirovinsko osiguranje I. stup 15%/20%...=635,44 kn,
2. mirovinsko osiguranje II. stup 0%/5%...=0,00 kn(nije u II stupu),
3. zdravstveno osiguranje 15%...=476,58 kn,
4. zaštitu zdravlja na radu 0,5%...=15,89 kn,
5. zapošljavanje 1,7%...=54,01 kn.
Paušalist-obrtnik nema obveze sastavljati Obrazac JOPPD. Paušalistu-obrtniku obveza doprinosa miruje za razdoblje u kojem je na bolovanju na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna i za razdoblje u kojem koristi pravo na dopust ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju.
Paušalist-obrtnik je obvezan za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja, najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za evidentiranje gotovinskog i bezgotovinskog prometa u Knjigu prometa - Obrazac KPR, iz koje najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine treba sastaviti i podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrasca PO-SD.
Paušalist-obrtnik se smatra malim obveznikom fiskalizacije.
Paušalist-obrtnik je obvezan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO i Obrazac RPO/A.

Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova

Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova (u nastavku: paušalist-građanin, regulirano je Pravilnikom (nn 48/2005., 148/2009.). Paušalist-građanin jest fizička osoba - građanin kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nije obveznik PDV-a i dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, ako iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno. Godišnji paušalni porez na dohodak za paušalist-građanin utvrđuje se poreznim rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave i vrijedi sve do donošenja novog rješenja, a na temelju odobrenja nadležnog ureda prema kojem se građaninu odobrava pružanje usluga građana u domaćinstvu, kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu u iznosi 300,00 kn odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu 350,00 kn i odgovarajučeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta, prema posebnom propisu: za razred A =1,00, za razred B =0,85, za razred C =0,70, za razred D =0,50, i sva ostala mjesta koeficijent 0,50, bez obzira na vrstu i razdoblje pružanja usluga, plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje. kao konačan, te paušalist-građanin po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu. Paušalist-građanin nema obvezu plaćanja obveznih doprinosa. Paušalist-građanin je obvezan izdati račun prpisanog sadržaja za svaku obavljenu uslugu, u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje u Evidencije o prometu -Obrazac EP, kronološki prema nadnevku izdavanja, na kraju svakog dana bez obzira na naplatu. Paušalist-građanin nije obveznik fiskalizacije! Paušalist-građanin obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO-1.

Sadržaj računa za paušaliste

Račun za paušalista mora sadržavati:
1. podatke o izdavatelju (naziv radnje, adresu i OIB vlasnika),
2. datum i vrijeme (sat, minuta) izdavanja računa,
3. broj računa – sastoji se od 3 dijela, i to: broj računa, oznaka poslovnog prostora, oznaka naplatnog mjesta,
4. oznaku načina plaćanja računa: gotovinski / bezgotovinski,
5. naziv proizvoda ili usluga,
6. jediničnu cijenu robe,
7. ukupan iznos računa,
8. jedinstveni identifikator računa (JIR osigurava Porezna),
9. zaštitni kod obveznika fiskalizacije (osigurava FINA).
Slijednost računa jasno treba propisati internim aktom obveznika fiskalizacije. Ako obveznik fiskalizacije utvrđuje istu slijednost za gotovinske i bezgotovinske račune, u postupku fiskalizacije izdavanja računa postojat će rupe za bezgotovinske račune.

Fiskalizacija za paušaliste, male obveznike fiskalizacije

Paušalisti kao mali obveznici fiskalizacije u svrhu fiskalizacije, s sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom nn 133/2012 i Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom nn 146/2012 imaju sljedeće obveze:
1. internim aktom opisati poslovni prostor i oznaku operatera,
2. račune za promet u gotovini izdavati isključivo iz uvezene knjige računa, koju prije početka upotrebe, ovjerava najbliža Ispostava Porezne uprave, te na taj način provode postupak fiskalizacije izdavanja računa za paušaliste,
3. u zatvorenim poslovnim prostorima na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

Prijava u registar poreznih obveznika

Porezni obveznik je obvezan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika:
1. u roku osam (8) dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti za upis u registar,
2. u roku osam (8) dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti za za brisanje iz registra,
3. u roku osam (8) dana od dana nastanka promjene (privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti) za upis promjene u registar,
4. najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine kod prelaska sa utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka (za prijelaz iz dohodaša u paušalistu),
5. najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine za prijelaz iz paušaliste u dohodaša.
Porezni obveznik u slučaju iz točke 4. uz Prijava u registar poreznih obveznika podnosi još Obrazac P-PPI, Obrasca KPI i Obrazac TO za poslovnu godinu koja prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

Aplikacija Pausalist u excelu, temeljem unesenih i ažuriranih podataka o korisniku u

Knjigovođa može biti bilo koji paušalist korisnik aplikacije Pausalist.

Aplikacija Pausalist je dostupna po ispod navedenim uvjetima što je potrebno navesti kod narudžbe.

Preuzmite Demo ispod:

Pausalist  Cijena:...=100,00 € ili =760,00 kn   email

Ažur: 04.02.2017.g.  www.slavanconsult.hr