Znati-kako - kow-how

Zašto Vam je potreban Obrazac ERV - Evidencija radnog vremena!??--> u excel formatu za pračenje sati rada zaposlenih sukladno Zakonu i Pravilniku. Koliko radnika toliko obrazaca, za svaki mjesec i sve to u dva primjerka. Zamislite voditi to sve ručno!? Užas jedan. Što smo mi Bogu skrivili. Zato je tu Obrazac ERV u excelu, da si olakšate život! Izaberete mjesec, jednom mjesecno preletite sa danima prema kalendaru po Obrascu ERV i koristite za sve radnike. Na kraju mjeseca ispišete i u roku 8 dana predate na obrcun place, eventualno radniku na uvid!
Novcanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj poslodavac pravna osoba odnsno kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna poslodavac fizicka: ako ne vodi evidenciju o radnicima i o radnom vremenu ili je ne vodi na propisan nacin, ili ako na zahtjev inspektora rada ne dostavi podatke o radnicima i o radnom vremenu .(cl. 5. Zakona o radu nn 93/2014).
Sa naglaskom da su propisane kazne bilo bi dobro zadovoljiti formu kako bi iste izbjegle, jer inspektori nisu baš fleksibilni. Ovako kad pokažete Obrazac ERV koji se poziva na aktualni pravilnik, dokazat cete da poštuju namjeru zakonodavca! Obrazac ERV netreba kruto svatiti, nego kod ispisa i prije predaje na obrcun place uvjek se nešto može i rucno dopisati, pišem iz osobnog iskustva.

Novo kod obračuna plaće - od 01.01.2017. --> Neznam tko je sastavljao ove izmjene, kažu naši eminentni stručnjaci, radi pojednostavljenja poreznog sustava, ali moram priznati da u svojih 57.g. ovakove jebade nisam doživio. Pa to im je netko podmetnuo. Nemrem vjerovati da netko more ovakove bedastoće ponuditi i zajebavati cijelu naciju i sve to prođe Vladu i Sabor. To praktično nije provedivo, a samo Bog zna kak će na kraju godine izgledati godišnja porezna prijava! U nastavku nove porezne promjene:
Kako su medijski prezentirane:
- smanjenje stopa poreza na dohodak od 25% na 24% i 40% na 36%,
- ujednačavanje i podizanje osnovnog osobnog odbitka na 3.800 kuna za sve obveznike,
- podizanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane ćlanove za jedno dijete: sa 3.840 na 5.520 kuna , za dvoje djece sa 5.680 na 8.000 kuna itd.
- širenje poreznog razreda od 0 - 17.500 kuna za primjenu porezne stope od 24% ,
- umanjenje porezne obveze za 50% za umirovljenike, osobe na PP1 i u Gradu Vukovaru,
- zadržavanje stope poreza na dohodak od 12% samo kod konačnog oporezivanja dohotka od imovine, kapitala i osiguranja,
- uvođenje sintetičkog oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka,
Kako su zakonski regulirane
- (čl. 14. Novog Zakona o porezu na dohodak) , usporedite terminologiju:
Sve je neusklađeno i praktično jako komplicira obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaća). Ko da se nije mogao uvesti
- jedinstveni osnovni osobni odbitak (osobni odbitak više nije mjerilo nego apsolutni iznos od 2.500,00 kn, kao novi termin osnovica osobnog odbitka tako da se osobni odbitak poreznog obveznika izračuna množenjem sa koeficjentom 1,5 zaokruženo na stotice, a kod djece i uzdržavanih članova zaokruživanjem na desetice, ako sam dobro shvatio, tako da je nemoguće zbrojiti koeficjente ukupno i primjeniti na osnovicu.
Ko da se nije mogao uvesti jedinstveni osobni odbitak i na njega primjenjivati koeficjenti za uzdržavane članove i ostale dogovorene slučajeve, oporezivati u rasponu 0 - 17.500 osnovice po stopi 24 i iznad po stopi 36%, kao što je predloženo.
Pak ste pobrkali apsolutno i relativno. Stvarno matematike! Kad je takove promjene kod zadnjih izmjena obračuna plaće predložila Milanovićeva Vlada, još sam i mogao shvatiti, jer su im se matematičari bavili vješanjem čirilićnih ploća po Vukovaru u noćnim satima, ali ovakove bisere nisam očekivao od ministra Marića. Podjela na konačni i sintetički dohodak mi baš ne izgleda vjerodostojno. Neznam kako će to biti kod podnošenja godišnje porezne prijave.

Nije pao snijeg da prekrije brijeg. pao je snijeg da sakrije trag!

Možda je trebalo predložiti još i podjelu drugog dohotka na: umjetnički i rođački.
Umjetnički bi bio osolobođen poreza i doprinosa, a rođački bi se oporezovao kao plaća, ili obrtuto, ovisi kak se doživljava umjetnike!
Još jedna porezna reforma koja će za rezultat imati lude i pijane računovođe, jer tko normalan može to prožvakati! Dajte probajte napraviti jedan obračun po novim propisima pa ćete vidjeti jesam li u pravu!
***
Uspio sam napraviti novi obračun, nako dugotrajne jebade, na način da sam zbrojio osnovni osobni odbitak od 3.800 i odbitke uzdržavanih članova, djece i ostali, ovisno koliko ih tko ima i zbroj podjelio sa osnovicom osnovnog odbitka od 2.500, pa sam dobio koeficjent koji se primjenjuje na osnovicu osobnog odbitka u mjesecu obračuna plaće. Ako ima netko neko drugo rješenje, nek javi. Još uvjek nemrem dojti ksebi kako politika sjebe jednostavnu matematiku i zakomplicira život HRVATSKOJ naciji, i to sve zbok 50 kn? E stvarno profesora! Isprobajte obračun ispod!:

Novo kod obračuna plaće - od 06.06.2016. --> kod popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja treba obratiti pažnju na (nn 31/2014.):
1. poziv na broj platitelja
HR67 OIB-JOPPD-podaci o plaći
Šifre podataka o plaći:
0 - isplata plaće
1 - isplata prvog dijela plaće
2 - isplata drugog dijela plaće
3 - isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
4 - isplata plaće koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu
5 - isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka
6 - isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu
7 - isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odluđeno
2. poziv na broj primatelja
- u polju Primatelj upisuje se ime i prezime primatelja primanja
- u polju IBAN primatelja upisuje se transakcijski račun primatelja
- u polju Poziv na broja primatelja: HR69 40002-OIB-VOP (vrsta osobnih primanja)
Vrsta osobnih primanja:
100 Osobno primanje isplaćeno u cijelosti
110 Isplata dijela osobnog primanja
120 Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio
130 Ugovor o djelu
140 Rad za vrijeme školovanja
150 Isplata dividende
160 Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora
170 Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta
180 Najam
190 Prijevoz
200 Službeni put
210 Terenski dodatak
220 Naknada za odvojeni život
230 Naknada za bolovanje
240 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
250 Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade
260 Regres
270 Božićnica, uskrsnica
280 Dječji dar
290 Stipendije, pomoć studentima / učenicima za opremu, knjige i ostalo
300 Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika / člana obitelji zaposlenika
310 Pomoć u slučaju rođenja djeteta
320 Otpremnina
399 Ostala osobna primanja
Uputu za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja možete preuzeti na internet stranicama SEPA)

Novo kod obračuna plaće - od 01.10.2015. --> - aplikacija Placa prilagođena novim izmjenama i dopunma Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (nn 102/2015. , 32/2015.).
- izmjenjen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenju evidencije o radnicima (nn 97/2015., 32/2015. ), tako da poslodavci više netrebaju voditi evdenciju slobodnog vremena radnika. Priznaju se i aritmetičke operacije (zbrajanje i oduzimanje)!

Novo kod obračuna plaće - od 01.07.2015. --> - aplikacija Placa usklađena s odredbama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. (nn 32/2015.).

Novo kod obračuna plaće - od 01.01.2015. --> - Osobni odbitak povećan sa 2.200,00 kn na 2.600,00 kn
- Rasponi za utvrđivanje porezne osnovice su promjenjeni, na način da su pobrkali apsolutno i relativno, pa osobni odbitak više nije mjerilo nego apsolutni iznos od 2.200,00 kn, stope su ostale nepromjenjene.
- Promjenjen je Obrazac JOPPD
- Izdvajanjem HZZO iz proračuna uvedeni su Novi uplatni računi za plaćanje zdrastvenih doprinosa:
- Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa HR6510010051550100001  HR68 8486-OIB-JOPPD,
- Doprinos za zaštitu zdravlja na radu HR6510010051550100001  HR68 8630-OIB-JOPPD
- Minimalna plaća povećana je na 3.027,55
- Puno općina i gradova povećalo je stope prireza ili uvele prirez!
Stvarno dosta već tih glupih promjena ćiji je efekt pad BDP, ludi i pijani računovođe, teško je to trijezan prožvakati! Nisam zločest, sam svjedočim tome i suosječam s kolegama! Oprostite na terminologiji o novom načinu obračuna plaće. Isprika svim damama! Ali to je više figurativno, stvar umjetničke slobode. Kad Vam netko za tri godine 5 puta promjeni način obračuna plaća, onda je i ovakova terminologija preblaga da dopre do onih kojima je namjenjena!

Kako utvrditi dohodak od samostalnih djelatnosti -->Dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta) je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Poslovnim primicima smatraju se sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u poreznom razdoblju u okviru njegove samostalne djelatnosti po tržnoj vrijednosti. Poslovnim izdacima smatraju se svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka, a u izravno su vezani za obavljanje samostalne djelatnosti, osim ulaganja financijske imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu. Kao poslovni izdaci mogu se priznati samo izdaci o kojima postoje vjerodostojne isprave te su su izravno vezani uz ostvarivanje primitaka. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost utvrđuju dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija kao što su: Obrazac KPI, Obrazac DI-obr, Obrazac KPR i Obrazac TO.

Kako drugiDohodak --> Porezni obveznik s osnove drugog dohotka u sustavu PDV-a ima obvezu do 20. dana u tekućem mjesecu za proteklo obračunsko razdoblje obračunati PDV, putem ePorezne podnjeti Obrazac PDV i platiti PDV do zadnjeg dana u tekućem mjesecu. Isplatitelj drugog dohotka ima obvezu: istovremeno s isplatom primitka uplatiti na propisani račun obračunati predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, prema mjestu prebivališta poreznog obveznika, te istovremeno s isplatom primitka uplatiti na propisani račun doprinos za MO (obveznik porezni obveznik) i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5% (obveznik isplatitelj), na dan isplate primitka ili najkasnije sljedeći dan nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac JOPPD i na kraju godine primatelju drugog dohotka izdati Obrazac Potvrdu. Porezni obveznici po osnovi drugog dohotka nemaju obvezu podnošenja Obrazac DOH, ako nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak po ostalim izvorima.

Kako paušalno oporezivati samostalnih djelatnosti --> Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti (u nastavku: paušalist-obrtnik) regulirano je Pravilnikom (nn 137/2015, 160/2013, 61/2012, 143/2006). Paušalist-obrtnik je fizička osoba koja ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, ako ostvaruje godišnje primitke do =85.000,00   =149.500,00 kuna, po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a, samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu, nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona, ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine.
Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, kao razlika ostvarenog ukupnog godišnjeg primitka i 85% porezno priznatih izdataka po dohodovnim razredima u iznosu od: 12.750 kuna za primitak do 85.000 kuna, 17.250 kuna za primitak iznad 85.000 do 115.000 kuna, 22.425 kuna za primitak iznad 115.000 do 149.500 kuna. Porezno priznati izdaci su svi nastali izdaci uključujći i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja.
Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne Ispostave Porezne uprave, najkasnije do kraja mjeseca iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak, po stopi od 12%, na godišnji paušalni dohodak, kao konačan porez na dohodak, pa paušalist-obrtnik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu. Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana tromjesečja, kao umnožak broja mjeseci tromjesečja i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak. Razlika za uplatu paušalnog poreza za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem Obrasca PO-SD, plaća se u roku propisanom za porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi, a razlika za povrat, vraća se paušalistu-obrtniku na njegov zahtjev ili se uračunava kao predujam za iduće razdoblje. Paušalist-obrtnik na potpomognutim područjima JLS, na otocima prve skupine i području Grada Vukovara, plaća 25% odnosno 50% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.
Paušalist-obrtnik plaća obvezne doprinose utvrđene rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na osnovicu kao umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,4 koja za 2015. g. iznosi 3.177,20 kn:
1. mirovinsko osiguranje I. stup 15%/20%...=635,44 kn,
2. mirovinsko osiguranje II. stup 0%/5%...=0,00 kn(nije u II stupu),
3. zdravstveno osiguranje 15%...=476,58 kn,
4. zaštitu zdravlja na radu 0,5%...=15,89 kn,
5. zapošljavanje 1,7%...=54,01 kn.
Paušalist-obrtnik nema obveze sastavljati Obrazac JOPPD. Paušalistu-obrtniku obveza doprinosa miruje za razdoblje u kojem je na bolovanju na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna i za razdoblje u kojem koristi pravo na dopust ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju.
Paušalist-obrtnik je obvezan za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja, najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za evidentiranje gotovinskog i bezgotovinskog prometa u Knjigu prometa - Obrazac KPR, iz koje najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine treba sastaviti i podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrasca PO-SD.
Paušalist-obrtnik se smatra malim obveznikom fiskalizacije.
Paušalist-obrtnik je obvezan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO i Obrazac RPO/A.

Kako paušalno oporezivati djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova --> Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova (u nastavku: paušalist-građanin, regulirano je Pravilnikom (nn 48/2005., 148/2009.). Paušalist-građanin jest fizička osoba - građanin kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nije obveznik PDV-a i dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, ako iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno. Godišnji paušalni porez na dohodak za paušalist-građanin utvrđuje se poreznim rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave i vrijedi sve do donošenja novog rješenja, a na temelju odobrenja nadležnog ureda prema kojem se građaninu odobrava pružanje usluga građana u domaćinstvu, kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu u iznosi 300,00 kn odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu 350,00 kn i odgovarajučeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta, prema posebnom propisu: za razred A =1,00, za razred B =0,85, za razred C =0,70, za razred D =0,50, i sva ostala mjesta koeficijent 0,50, bez obzira na vrstu i razdoblje pružanja usluga, plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje. kao konačan, te paušalist-građanin po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu. Paušalist-građanin nema obvezu plaćanja obveznih doprinosa. Paušalist-građanin je obvezan izdati račun prpisanog sadržaja za svaku obavljenu uslugu, u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje u Evidencije o prometu -Obrazac EP, kronološki prema nadnevku izdavanja, na kraju svakog dana bez obzira na naplatu. Paušalist-građanin nije obveznik fiskalizacije! Paušalist-građanin obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO-1.

Kako izgleda računa paušaliste --> Račun za paušalista mora sadržavati:
1. podatke o izdavatelju (naziv radnje, adresu i OIB vlasnika),
2. datum i vrijeme (sat, minuta) izdavanja računa,
3. broj računa – sastoji se od 3 dijela, i to: broj računa, oznaka poslovnog prostora, oznaka naplatnog mjesta,
4. oznaku načina plaćanja računa: gotovinski / bezgotovinski,
5. naziv proizvoda ili usluga,
6. jediničnu cijenu robe,
7. ukupan iznos računa,
8. jedinstveni identifikator računa (JIR osigurava Porezna),
9. zaštitni kod obveznika fiskalizacije (osigurava FINA).
Slijednost računa jasno treba propisati internim aktom obveznika fiskalizacije. Ako obveznik fiskalizacije utvrđuje istu slijednost za gotovinske i bezgotovinske račune, u postupku fiskalizacije izdavanja računa postojat će rupe za bezgotovinske račune.

Kako sprovesti fiskalizaciju za paušaliste, male obveznike fiskalizacije --> Paušalisti kao mali obveznici fiskalizacije u svrhu fiskalizacije, s sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom nn 133/2012 i Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom nn 146/2012 imaju sljedeće obveze:
1. internim aktom opisati poslovni prostor i oznaku operatera,
2. račune za promet u gotovini izdavati isključivo iz uvezene knjige računa, koju prije početka upotrebe, ovjerava najbliža Ispostava Porezne uprave, te na taj način provode postupak fiskalizacije izdavanja računa za paušaliste,
3. u zatvorenim poslovnim prostorima na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

Kako se prijaviti u registar obveznika poreza na dohodak --> Porezni obveznik je obvezan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika:
1. u roku osam (8) dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti za upis u registar,
2. u roku osam (8) dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti za za brisanje iz registra,
3. u roku osam (8) dana od dana nastanka promjene (privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti) za upis promjene u registar,
4. najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine kod prelaska sa utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka (za prijelaz iz dohodaša u paušalistu),
5. najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine za prijelaz iz paušaliste u dohodaša.
Porezni obveznik u slučaju iz točke 4. uz Prijava u registar poreznih obveznika podnosi još Obrazac P-PPI, Obrasca KPI i Obrazac TO za poslovnu godinu koja prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

Blagajničko poslovanje --> Za praćenje poslovnih događaja blagjničkog poslovanja potrebno je ustrojiti i voditi Knjigu blagajne kao pomoćnu poslovnu knjigu. Oblik i sadržaj knjige blagajne nije propisan. Isprave koje se koriste u blagajničkom poslovanju su blagajnička uplatnica, blagajnička isplatnica i blagajnički dnevnik, a temelj za njihovo sastavljanje su vjerodostojne i prethodno kontrolirane knjigovodstvene isprave o nastalim poslovnim događajima (faktura, putni obračun, isplatna lista, ugovor). Blagajnički dnevnik je zbirna isprava u koju se kronološkim redom unose sve ispostavljene blagajničke uplatnice i blagajničke isplatnice u razdoblju u kojem su ispostavljene. Blagajnički dnevnik zajedno sa pripadajućim ispravama u privitku služi kao temeljnica za knjiženje u dnevnik i glavnu knjigu financijskog knjigovodstva.

Zakonski okvir za vođenje neprofitnog računovodstva - Zakonski okvir za vođenje neprofitnog računovodstva u Hrvatskoj definiran je:
1. Zakona o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija (nn 121/2014),
2. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (nn 1/2015, 25/2017),
3. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (nn 31/2015, 66/2017),
4.Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (nn 119/2015.),
5. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (nn 44/2014, 01/2014, 158/2013, 146/2009, 7/2009, 10/2008 ),
6. Zakona o udrugama (nn 74/2014),
7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH(nn 4/2015),
8. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (nn 26/2015),
9. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (nn 91/96.,68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,) 81/2015. - pročišćen tekst),
10. Zakon o obveznim odnosima.
Ovim zakonskim okvirom uređuje se financijsko poslovanje i elementi racunovodstvenog sustava neprofitnih organizacija , nacela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proracunskih sredstava, racunovodstvena nacela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, nacela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i racunovodstvom i druga podrucja koja se odnose na financijsko poslovanje i racunovodstvo neprofitnih organizacija. Obveznici primjene ovog zakonskog okvira su domace i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetnicke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera odnosno neprofitne organizacije. Odredbe koje se odnose na vodenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija primjenjuju se i na politicke stranke. Odredbe koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proracunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proracunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora primjenjuju se i na vjerske zajednice. Odredbe se ne odnose na poduzetnike na koje se primjenjuju Zakona o racunovodstvu, na jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i proracunske korisnike upisane u Registar proracunskih i izvanproracunskih korisnika, a koji financijsko poslovanje i racunovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proracunu. Odredbe se ne odnose na ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

Obrazac RNO odnosno Obrazac RNO-P --> Sve hrvatske udruge, bez obzira na svoju veličinu, dužne su Poreznoj upravi Ministarstva financija dostaviti ispunjen i ovjeren Obrazac RNO. Ako u toku poslovanja dođe do promjena, osoba odgovorna za zastupanje dužna je podnjeti Obrazac RNO-P.

Statut udruga --> na dan 19.12.2011 čak 44.915 udruga bilo je registrirano u RH. Nakon dugotrajne javne rasprave koja je započela još u veljači 2012. godine, Hrvatskoi sabor na 13. sjednici, održanoj 06.06.2014. godine, donio je novi Zakona o udrugama (nn 74/2014). Sve Udruge su bile dužne uskladiti svoje statute s novim Zakonom (čl. 55.) do 01.10.2015. godine i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge, na propisanom obrascu. Usklađeni i vlastoručno potpisani statut od osnivača dostavlja se u dva primjerka uredu državne uprave. Za udruge koje ne usklade svoje statute, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije udruge. U slučaju pokretanju likvidacijskog postupka, za likvidatora će odrediti osobu ovlaštenu za zastupanje. Usklađivanje nema konstitutivni karakter i ne utjeće na svojstvo pravne osobe udruge. Primjer usklađenja statuta udruga u Wordu Cijena...=100,00 kn, možete pogledati i naručiti. Za narudžbu dostaviti: Naziv, Adresu, e-mail, OIB udruge. Isporuka u roku 3 dana po uplati i dostavi korisničkih podataka!

Računovodstvo neprofitnih organizacija(udruga), Neprofitno računovodstvo --> udruge su dužne prikupljati podatke i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje na način kojim se omogučava provjera poslovnih dogadaja, utvrdivanje financijskog položajai poslovanja neprofitne organizacije, poštujuci pri tome temeljna nacela urednog knjigovodstva (nn 121/2014). Udruge su obvezne u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.
Dvojno (dvostavno) knjigovodstvo neprofitnih organizacija --> Sve neprofitne organizacije (udruge) osnovane nakon 01.01.2009. godine moraju voditi knjigovodstvo po načelu dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva, sastavljati i predavati financijske izvještaje slijedeće tri godine neovisno o visini prihoda i imovine. Udruge vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva (nn 121/2014), a prema rasporedu računa iz propisanog računskog plana za neprofitne organizacije (nn 1/2015). Udruga prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo. Preporuča se da i male udruge vode dvojno knjigovodstvo. Nakon tri godine poslovanja udruge mogu početi voditi jednostavno knjigovodstvo. Udruge u sustavu dvojnog knjigovodstva obvezno vode sljedeće poslovne knjige: Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoćne knjige (Obrazac DI, Obrazac KRM, Blagajničko poslovanje, Obrazac PN i korištenja službenih vozila, Obrazac TO, evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,.....), druge pomoćne evidencije (Obrazac U-RA, Obrazac I-RA, Obrazac NK, Obrazac MK, evidencije o plaćama.... ). Pomoćne knjige i druge pomoćne evidencije ne moraju se voditi ako udruga izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke. Dnevnik i glavna knjiga čuvaju se najmanje 11 godina, a pomoćne knjige najmanje 7 godina. Trajno se čuvaju isplatne liste i analitičke evidencije o plaćama isplaćenim zaposlenicima u radnom odnosu.
Jednostavno knjigovodstvo neprofitnih organizacija --> Zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vodenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je: vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 100.000,00 230.000,00 kuna i godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 100.000,00 230.000,00 kuna godišnje. Odluka se donosi u roku predvidenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok udruga zadovoljava uvjete odnosno do opoziva. Udruga koja zadovoljava uvjete, a odluči se za vodenje dvojnog knjigovodstva, obvezna ju je primjenjivati isključivo u dijelu sastavljanja i dostave financijskih izvještaja. Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo obavezno vodi sljedeće poslovne knjige: Knjigu blagajne, Knjiga primitaka i izdataka za udruge - Obrazac KPIu, Obrazac U-RA - knjiga ulaznih racuna, Obrazac I-RA - knjiga izlaznih racuna i Knjiga (popis) dugotrajne nefinancijske imovine - Obrazac DI

Isprave neprofitnog računovodstva su: Statusna dokumentacija, (Statut, o otvaranju i raspolaganju sredstvima na žiro-računu potpisni kartoni..., Ugovori, Planovi, ..),izvodi žiro-računa, ulazni računi, izlazni računi, blagajničke isprave (uplatnice, isplatnice, blagajnički dnevnik), isprave o plaćama, temeljnice za kniženje i ostalo po potrebi.

Knjigovođa za vođenje neprofitnog računovodstva mora imati najmanje godinu dana prakse i SSS poželjno ekonomskog smijera.

Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige neprofitnog računovodstva na računalu pomoću aplikacija u excelu.

Organizacija neprofitnog knjigovodstva -Datoteku (kartoteku) --> oblikujemo sukladno naprijed navedenom institucionalnom okviru i propisanom kontnom planu za neprofitne organizacije, na optimalan način, da s jednim unosom podataka u ponuđenu aplikaciju zadovoljite sve potrebne uvjete. Pretpostavka za isto je poštivanje uvjeta pripreme, odlaganja, kontiranja i čuvanja knjigovodstvenih isprava. Dovoljan vam je jedan registrator po neprofitnoj organizaciji u koji kronološkim redom odlažete obrađene isprave. Kontiranje se vrši na orginalnim knjigovodstvenim ispravama i unosi u ponuđenu aplikaciju . Knjiženje može biti dnevno ili u dužim vremenskim razdobljima.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija(udruga) -->Udruge obveznici vodenja dvojnog knjigovodstva sastavljaju i predaju financijske izvještaje (nn 31/2015, 66/2017) za razdoblja:
- od 01.01. do 31.03. u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja,
- od 01.01. do 30.006. u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja,
- od 01.01. do 30.09. u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja i
- za poslovnu godinu u roku od 60 dana po isteku izvještajnog razdoblja
na obrascima Obrazac BIL-NPF, Obrazac PR-RAS-NPF, Obrazac S-PR-RAS-NPF.
Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu na Obrascu G-PR-IZ-NPF i predaje ga u roku od 60 dana od isteka poslovne godine i bilješke
Financijski izvještaji predaju se u FIN-u kao objedinjeni Obrazac Neprof5bg-ver.5.0.6.xls, a ažurirani obrazac možete skinuti sa stranica FINA-e. Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku poslovne godine čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.

Knjigovodstvo zgrada - U Hrvatskoj je 2011. godine bilo 2.246.910, stanova što je 19,7 posto više nego na popisu 2001. godine, kada ih je ukupno bilo 1.877.126. Vrijednost stambenog fonda u RH=2.246.910 stanova x cca50.000 €/stan = 112 milijardi €! Ako se za svaki stan plaća cca 150 kn zajedničke pričuve što mjesečno iznosii 337 milijuna kuna ili godišnje 4 milijarde kuna. Pričuva se počela prikupljati od 12 mj. 1997.g. znači prikuplja se punih 16 godina tako da je u tu svrhu prikupljeno cca 65 milijardi kuna. Čovjek prosto da ne povjeruje. Gdje su ti novci.? U što su uloženi. Predstavnici stanara i upravitelji ih oročuju bez kontrole države, kupe benefite, te remete monetarnu i fiskalnu politiku u RH. Samo Bog zna tko i kako vodi poslovne knjige za stanbene zgrade. Mislim da bi se ministru financija isplatilo malo prekontrolirati ovu problematiku. Kad bi se 20 % tog iznosa uložila u graditeljski sektor Hrvatska bi imala rast od 5 % godišnje. Ali kako kad se ne izrađuju planovi održavanja, nego se odgovorni bave financijskim inžinjeringom! Zadaća knjigovodstva stambenih zgrada je da prati stanje i kretanje svih sredstava i izvora, svih prihoda i rashoda, ulaganja u zajedničke djelove zgrade, prema propisanom kontnom planu(od 0 do 9) za neprofitne organizacije.

O internetu --> Zmislim se kak je to negda bilo. Saki prvi tork u mjesecu se održaval veiki sajam. Došli su sa svih strana gazdi, izložiti svoje proizvode. Isto su tak došli i mešetari, današnji menedžeri i njihovi kibici današnji marketinški stručnjaci. Bilo je tu svega, pajcekov, telekov, purekov, čučekov, volekov, konjekov, te svih ostalih poljoprivrednih proizvoda. Došli su i obrtnici, majstori. Svaki koji je držal do sebe moral se pojaviti na sajmu, pintari(bačvari), stolari, kolari, šoštari, klobučari, užari, kotlokrpe i drugi. Uglavnom skupila se svetina na jednom mjestu i izložila svoje proizvode i usluge. Bilo je ića, pića, a barme i muzike. Znalo se dogoditi da netko dobi po tamburi. Jednom riječju bio je to naravan život. U vrijeme internete i otuđenja čovjeka od čovjeka, sve se to preselilo na internet. Internet je postao jedan veliki sajam na kojem se ne skupljaju gazdi i obrtnici sa okolnih bregova nego globalni igrači iz cijelog svijeta. Zato ćim prije svatimo ulogu interneta to bolje za naše gospodarstvo i društvo u cjelini. Naravno da postoji nostalgija, ali realnost je virtualna. Realan život preselio se u virtualan, e pa sad ti namigni nekakvoj fejst gazdarici koja prodaje sira, putra, vrhnja, mlijeka, jajca i krumpira... I zato su vam potrebne internet (web) stranice i vaše predstavljanje na internetu, a ja vam to mogu ponuditi!

Kako izraditi internet stranice --> Kod izrade internet stranica postoji nekoliko preduvjeta, SEO - Optimizacija web stranica:
- pregled i analiza zahtjeva korisnika - područje interesa - to je najvažnije, a odnosi se na sadržaj odnosno izbor tema s kojima ćemo se predstavljati na internetu. U prvi plan stavite tekstualni sadržaj, tekstove na vašim stranicam pišite za posjetioce, a ne za tražilice, tražilice ne toleriraju kopiranje sadržaja stranica,
- izrada ponude, usvajanje ponude, potpisivanje ugovora, odabir kontakt osobe za podršku i informacije pri izradi internet stranica,
- dogovor i usvajanje razvojne i programske platforme,
- html osnovni jezika za pisanje koda internet stranice, flash elemenate integrirajte u html - Male tajne - Uvjek me mučila dilema kad upotrijebiti atribut title i konačna odluka je da se kod linkova upotrebljava atribut title, a kod slika alt.,
- css za pisanje sminke odnosno izgleda internet stranice, napravite CSS kod kao externi fajl,
- js za pisanje menia internet stranice, a može i punov više,
- php za pisanje dinamičkih internet stranice sa mogučnošću povezivanje sa bazama podataka,
- web hosting - odabir Internet service providera, zakup prostora kod željenog providera za smjestaja internet stranice,
- registracija, dogovor i izbor imena domene kao poćetne internet stranice,
- ftp klijent - program za stavljanje internet stranica na server, dogovor oko načina povezivanja na Internet, postavljanje internet stranica na web server,
- izrada vizualne i logičke organizacije weba,
- prikupljanje podataka i informacija naručitelja, izbjegavajte pretjerano korištenje slika,
- dogovor oko vizualnog dizajna,
- popis dogovorenih zahtjeva korisnika,
- izrada osnovne stranice, za meni (navigaciju) web stranice koristite bitne ključne riječi,
- detaljna izrada ostalih logičkih nivoa internet stranice, u navigaciji internih linkova koristiti ključne riječi,
- izrada svih internet stranica, kreirajte mapu web stranice,
- ispravljanje grešaka i dorada,
- testiranje on-line,
- analiza, izrada, i implementacija naprednih programskih rješenja (povezivanje web stranica s bazama podataka, sortiranje, obrada i prezentiranje podataka prikupljenih putem anketa na Webu, izrada Web dućana za on-line prodaju, izrada aplikacije za automatsko publiciranje na web, iz bilo kojeg elektroničkog formata. ) Postoji mogućnost primjene gotovih rješenja prilagođenih korisniku! Cijena sata rada programera iznosi 450 kuna/sat.
U cijenu je uračunato i postavljanje stranica na web server, otvaranje potrebnih e-mail adresa, postupak registracije domene "www.imefirme.hr" i pretplata za prvih mjesec dana korištenja usluge. U osnovnu cijenu nije uračunat rad grafičkog dizajnera. Sve poslove vizualnog dizajna (izrada logotipa, raznih pratećih slika, animacija, skeniranje i obrada fotografija) možemo osigrati ili ih naručitelj mora unaprijed pripremiti i dostaviti. Za grafičke i dizajnerske poslove, cijena rada grafičkog dizajnera je 200 kn/sat.
Cjenik izrade web stranica
- Izrada do 3 stranice weba(domene) ... =1.200,00 kn,
- Svaka dodatna stranica weba ... =200,00 kn,
- Održavanje weba(domene) ... =300,00 kn/osvježenje,
- Obuka korisnika za pristup mijenjanju stranica ... =300,00 kn/sat,
- Oglašavanje na webu ... =500,00 kn/prikazivanje banera mjesečno,
- Izrada banera ...=600,00 kuna.

Internet marketing --> Internet je marketinški medij, koji donosi nove mogučnosti oglašavanja, kakvi u klasicnim medijima ne postoje. Internet kao medij neusporedivo je brži od tiskanih medija, informativniji od radija i televizije. Kupac može detaljno vidjeti i izabrati vaše proizvode, dok je u drugim medijima ograničen prostorom i vremenom. Cijena oglašavanja na internetu je mnogo povoljnija nego u ostalim medijima. Oglašavanjem na internetu lako se dolazi do ciljanih potrošača. Reklama je vidljiva 24 sata dnevno. Oglašavanje na internetu moguče je osmisliti i realizirati u vrlo kratkom roku.
oglašavanje na internet stranicama realizira se bannerima. Banner (eng. reklamna zastavica) je oglas standardiziranih dimenzija, unutar kojega oglašivač može objaviti sadržaj koji opisuje njegove proizvode ili usluge, a pojavljuje se na internet stranici i predstavlja vezu (link) na reklamiranu stranicu. Klikom na banner otvora se web stranica oglašivača koju odredite. Vrste bannera: statični banner jpg formata, animirani banner gif formata, flash banner swf formata, ... Formati banera: veliki banner (250 x 250 pixela), mali banneri(120 x 60 pixela), na zahtjev oglašivača. Najveća dozvoljena težina je 50 KB. Banneri se šalju e-mailom, a potrebni podaci za banner su: link na stranicu, početak i trajanje prikazivanja. Oglašivač je odgovoran za sadržaj i autorska prava iz oglasa. Neprimjerenih oglasi mogu se odbiti prikazivati bez objave razloga odbijanja oglašivaču. Zarada na webu je moguća ali..., Google, Miva, CJ, Tw, Fb, YT,.. Američki biseri koji po svijetu kradu sve što vrijedi, a jako dobro štite svoje. Tuđe je naše, a njihovo je država zaštitila, tako da nam mogu prodavati muda pod bubrege. Za zarađivanje na webu trebate imati svoju internet stranicu dobrog sadržaja da bi bila posjećena.
Afilliate - prodavanje tuđih proizvoda preko svoje stranice uz proviziju. Registrirate se i dobijete kod oglasa prema sadržaju Vaše stranice. Kad se realizira prodaja dobijete proviziju. Pitanje je Kad?

Crowdfunding --> Skupno financiranje projekata ili ulaganja, malom količinom novca od velikog broja ljudi, obično putem Interneta

obrazac-pd-ipo

Obrazac PD-IPO u excelu ... ažur. 18.04.2017.
- Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama dostavlja se ukoliko su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Obrazac Obrazac PD-IPO u excelu za 2016.g. , pogledaj unutar menia Obrasci. Tipkom Tab, prošećete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja i pošaljete putem e-porezne! Cijena 200,00 kn bez ograničenja broja korisnika i izvještajnog razdoblja!

01.03.2017. Udruge - u roku od 60 dana po isteku 2016.g. predati u FIN-u objedinjeni Obrazac Neprof5bg-ver.5.0.3.xls sa popunjenim izvješćima za jednostavno odnosno dvojno knjigovodstvo!

Koji obrasci u privitku uz godišnju poreznu prijavu – Obrazac DOH --> Obrazaca IP - preslike,
Obrazac Potvrde isplatitelja primitka,
Obrazac DPOM,
Obrazac EPOM,
Obrazac P-PPI,
Obrazac DI,
Isprave o otuđenju radnje, poduzeća ili njihovih dijelova,
Isprave o udjelu u zajedničkom dohotku,
Evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obracunate amortizacije,
Za dohodak koji su fizicke osobe ostvarile obavljanjem umjetnicke i kulturne djelatnosti koja se oporezuje kao djelatnost slobodnog zanimanja, preslike naloga ili ugovora o primljenim iznosima u novcu ili u drugim dobrima koja se prema odredbama cl. 20. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnickog stvaralaštva i cl. 24. st. 2. Pravilnika ne oporezuju, temeljem kojih su korištene porezne olakšice,
Za neoporezivi dio primitka za isporuceno umjetnicko djelo cl. 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnickog stvaralaštva i cl. 46. st. 5. Pravilnika),
potvrde nadležne strukovne umjetnicke udruge ili ovlaštene agencije o umjetnickom djelu, temeljem kojih su korištene porezne olakšice,
Preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja (čl. 36. st. 12. Zakona),
Preslike naloga o uplati doprinosa za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaćenih u tuzemstvu (čl. 36. st. 10. i 11. Zakona),
Za inozemni dohodak rezidenata dokaz o ostvarenom dohotku i placenom porezu u inozemstvu te isprave iz kojih je vidljiv datum isplate primitka. Ako uzdržavana osoba rezidenta imaja prebivalište ili uobicajeno boravište u inozemstvu, tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih tijela u inozemstvu. Ove potvrde moraju sadržavati osobne podatke, podatke o primicima i rješenja o možebitnoj invalidnosti uzdržavanih osoba.
23.02.2017.g. Napravio poreeznu prijavu, sa privicima (paketDohodak), oduševljen sam kak sam Vam to lijepo pripremio, to je pjesma. Obrazac DOH - Prijava poreza na dohodak u excelu za 2016.g. kao i potrebne privitke uz obrazac, preuzmi iz paketaDohodak. Tipkom Tab, gore desno na tastaturi, prošećete kroz obrazac, upišete svoje podatke u dozvoljena polja i Vaša porezna prijava je gotova! Cijena 25,00 kn bez ograničenja broja korisnika!

Koji Obrasci za poreznu do 28.02.?--> Podsjetnik za Dohodaše (obrtnici, SD, OPG, .. ), Popuniti i zakljuciti poslovne knjige: Obrazac KPI, Obrazac KPR, Obrazac TO, Obrazac KRM, Obrazac KP, Obrazac DI-obr, Obrazac IRA, Obrazac URA. Predati u Poreznu: Obrazac DOH, Obrazac IP, Potvrda, Obrazac DI-obr, Obrazac P-PPI, Obrazac EPOM, Obrazac KD, Obrazac TZ, Obrazac SR, - Obrazac PDV. Obrasci su ažurirani i možete ih naručiti iz paketa Dohodak, Placa, Obrtnik, PdV!  06.02.2017.

Koji Obrasci za poreznu do 31.01.?--> Podsjetnik na predaju obrazaca u Poreznu, radniku, članu posade, do 31.01.: Obrazac DOH-Z, Obrazac DI-obr, Obrazac DPOM, Obrazac IP, Potvrd!   Ažur. 24.01.2017.g.

17. kolovoza 2015. - U nn 89/2015. objavljen Pravilnik o poslovima na kojima se nesmije zaposliti maloljetnik! Još jedan biser ministra Mršića. Nekad su sa 15 godina išli u partizane i još dobivaju partizanske penzije!..Slavko pazi metak! Hvala Mirko, spasio si mi život!

12. ožujka 2015. - Obvezu sastavljanja i predaje godišnjega financijskog izvještaja, Obrazac GFI-POD, imate ako ste pravna ili fizicka osoba obveznik poreza na dobit. Obrazac GFI-POD u excelu možete besplatno skinuti na stranicama FINA-e. Rok za predaju je najkasnije do 31. ožujka tekuce godine za prethodnu godinu.

Kolika je visina Eskontne stope HNB-a --> Eskontna stopa HNB-a pala na 3%! Hej, hej, hej! Kaj to znači da Vujčić spašava banke, zbog švicarca! Kad je trebalo spašavati građane i poduzetnike ni malim prstom nije mrdnuo! Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi HNB (nn 115/2015.(3,0%), 66/2011.(7,0%), 132/2007.(9,0%), 120/2002.(4,5%), 39/2000.(5,9%), 28/1999.(7,9%), 28/1997.(5,9%), 68/1996.(6,5%), 50/1994.(8,5%), 35/1994.(9,5%), 15/1994.(11,0%), 116/1993.(1,1% mjes.), 107/1993.(2,5% mjes.), 91/1993.(3,0% mjes.), 88/1993. (21,0% mjes.)). Ažur: za 2015.g.

Kako sa Obrascem PPO??--> Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV od 15.10.2014. godine, podnose Obrazac PPO putem web aplikacije ePorezna prema XML shemi porezne uprave.

Poslovni plan (BP) po mjeri EU Fondova -->
1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Sažetak ključnih točaka - Ukratko opisati povijest tvrtke, strategije i pregled projekta.
1.2. Opis Prijavitelja i partnera / suradnika - Opišite proizvode / usluge, koje pruža tvrtka, njihov razvoj i evoluciju, kako se osiguravaju i od koga. Sadašnje stvarni položaj društva, struja radnog iskustva u području gdje je ulaganje je planirano, a svoje ciljeve (kao planove za buduće proizvode / usluge ponuda). Sadašnje pregled imovine tvrtke, kratki opis proizvodnih pogona, prostorije i urede na raspolaganju, uključujući i pojedinosti o prostoru, komunalije, postojeće opreme, tehničku stručnost, kvaliteta, upravljanje i druge certifikate. Pružaju informacije o prosječnom broju zaposlenih punih vrijeme ekvivalent u posljednje tri godine. Opišite kvalifikacije, stručnost, osoblje koje se bave djelatnosti tvrtke - i upravljačkih i tehničke djelatnosti. Ilustracija u detalje sastavu predloženog tima (npr. voditelj projekta, Tehnički / Financije Manager, Project Assistant) zadužen za upravljanje akcija predstavljanja: struktura, uloge, funkcije, odgovornosti, funkcionalni odnos između menadžmenta komponente, a predloženi iznos radno vrijeme na ugovoru za sve članove projektnog tima. Objasnite moguća / predložene uporabe savjetnika za provedbu projekta, navodeći vrstu aktivnosti / uloga koje su predviđene za outsourcing. Molimo unesite opis poslova za svakog člana predloženi projekt menadžment tima. Ako se partneri / suradnici uključeni u provedbu projekta, navedite informacije o svojim operativne sposobnosti kao i, u skladu s tražene u ovom odjeljku, a prema njihovim stvarnim ulaz.
1.3. Trenutni pozicioniranje i trendovi - Opišite tvrtke stvarni ili potencijalni tržišni: geografski obuhvat proizvod (e) / usluga (e), zahtjev segmentacije, sadašnjim i potencijalnim kupcima, projicirane prodaje po proizvodima / grupama proizvoda. Objasnite zašto ste odabirom tih ciljeva. Osigurati analiza glavnih konkurenata, predstavljaju svoj udio na tržištu, prednosti i slabosti svoje tvrtke proizvod (e) / usluga (e) u odnosu na onaj svoj (izravnih i neizravnih) natjecatelja, elemente koji utječu kupaca ponašanje. Osigurati SWOT analiza tvrtke na tržištu, i objasniti zašto i kako bi akcija pridonijeti poboljšanju konkurentnosti poduzeća / udjela na tržištu.
2. Opis aktivnosti
2.1. Ulaganja u proizvode / usluge - Opišite detaljno predložene investicije u proizvode / usluge).
U slučaju ulaganja u proizvodu (ima) daju detaljan opis predstaviti svoje / njihove fizičke karakteristike (npr. veličina, dizajn, kapacitet, itd.), tehnologija koja se koristi u proizvodnji (sirovina, opreme, radne snage, patenata, itd., zemljopisno podrijetlo od tih ulaza), da li proizvod ima certifikat u skladu s relevantnim međunarodnim standardima kvalitete, tipa. U slučaju ulaganja u usluge (e) osigurati opis ilustrira: koji treba uslugu ispunjava i zadovoljava i koristi pod uvjetom da kupcima, koji su materijala i opreme potrebne za pružanje usluga / isporuke, uključujući korištenja web, ako ih ima.
Objasnite kako nove tehnologije će se koristiti u proizvodnji / održavanje / razvoj proizvoda (a) / usluga (e) govori u ovom projektu.
2.2. Strategija - U odnosu na opis pod uvjetom da u obrazac za prijavu (odjeljak 2.2.2.), Molimo Vas da ilustriraju strategije poduzeća, kratko predstavljanje srednjoročnom razdoblju plana razvoja tvrtke (3 do 5 godina). Objasnite zašto predložene akcije / ulaganja u skladu s, i korelaciji, strategija poduzeća / ciljeva.
2.3. Marketing strategija
2.4. Praćenje pokazatelja
2.5. Financijska projekcije
2.6. Isplativost
Ažur: 12.04.2016.g.  www.slavanconsult.hr

Kako slagati knjigovodstvene isprave!??--> Kupite si jedan registrator za ulazna račune i jedan za izlazne račune. U iste tokom mjeseca odlažite isprave kronološkim redom stime da ulaznim računima date interne brojeve iz TO obrasca. Otvorite na Vašem računalu jedan obrazac za ulazne i jedan za izlazne račune npr TO-Ire i TO-Ure. Na kraju mjeseca unesite ulazne i izlazne račune u obrasce. Kako popunite koji obrazac pohranite ga, ispišete i stavite u registrator na vrh isprava koje ste unjeli., kako za ire tako i za ure. Račun za bankarske usluge unesite, tako da imate kontinutet.

Kako voditi poslovne knjige??--> Pravilo u vođenju poslovnih knjiga je da se isprave unose kronološkim redom nastanka poslovnog događaja i da uvjek imate vezu između poslovnih knjiga !

Kako voditi Obrazac TO!??--> U Obrazac TO unosite ulazne i izlazne račune i datume kad su plaćeni odnosno naplaćeni i iznose, neki račun može biti plaćen u više manjih iznosa. Moja preporuka je da unesete neplaćene ulazne i nenaplaćene izlazne račune na dan 31.12,2012. pa onda tokom godine u taj obrazac dodate iznose i datume naplaćene - plaćene u tekućoj godini. Za 2013.g. možete voditi za sve ulazne i izlazne račune. Ta evidencija obično služi kada obrtnik prelazi iz dohodaša u dobitaša odnosno poćinje voditi dvojno knjiigovodstvo! Bitno je na kraju godine utvrditi stanje kupaca odnosno dobavljača!

Kako na novu stranicu?--> Obrasci poslovnih knjiga formatirani su na A4 format. Za prijenos i otvaranje nove stranica otvorite mapu na Vašem racunalu npr 2015URA!! Preuzmite obrazac URA2015 u tu mapu! Prilikom popunjavanja otvorite obrazac i pohranite ga u mapu naprijed otvorenu sa Save as i date naziv datoteci 2015URA_str01 Kad popunite prvu stranicu pohranite ju sa Save. Popunjeni obrazac pohranite sa Save as i date naziv 2015URA_str02 u kolonu donos sa str.1 unesete zbroj sa 2015URA_str01 i popunjavate do kraja 2. stranice. Postupite kao i sa 1. stranicom i idete na 3. stranicu. Zadnja stranica daje zbroj URA obrasca za izvještajno razdoblje. Sukladno vodite i ostale poslovne knjige! Uvjek nastojte kronološki redom prije složiti isprave (izlazne , ulazne racune, itd, ) pa do petnastog za protekli mjesec unjeti u URA. Popunjene stranice ispišete i stavite na vrh isprava koje ste u nju unjeli.

Kako nakon Obrasca PDV-K!??--> Obrazac PDV-K za 2015 više se ne podnosi, već se s posljednjim Obrascem PDV za 12 mj izvrši konačni obracun za 2015.g.

08. srpnja 2011. - Koji su mi obrasci potrebni da bih sam vodio knjigovodstvo, imam obrt (nevezani) izvan sustava PDV-a.....

Koliko je Visina ino Dnevnica --> Vlada nakon 12,5 godina povećala dnevnice za inozemstvo. Visina dnevnica za službena putovanja je: SAD...=95$, Kanada, Australija, Singapur, Japan...=85$, Izrael...=70$, Rusija...=50$, Švicarska, Norveška, Švedska, Island, Luksemburg...=80€, Njemačka, Austrija, Francuska, Italija, Irska, Nizozemska, Veliku Britanija...=70€, Španjolska, Portugal, Grčka, Malt...=60€, Slovenija, Slovačka, Češka, Mađarska...=50€, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Estonija, Litva, Latvija...=40€, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija...=30€, Irak...=60$, Afganistan...=35$, Hrvatska...=170,00 kn. Ažur: 20.01.2006.g.