outsourcingOutsourcing

Priuštite si zadovoljstvo, nek Vam to naprave profesionalci! Posvetite se glavnoj djelatnosti za koju ste stručni, a ostalo prepustite profesionalcima. Ne radi se samo o smanjenju troškova i uštedi novca, ima i puno, puno više.

 • Franšizing za poslovnu godinu .... =800,00 kn/klijent

 • Izrada računovodstvenih politika za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, graditeljstvo, poljoprivredu, usluge, obrtnike, slobodna zanimanja ... =2.000,00 kn/klijent

 • Vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstvo:
  - financijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, dnevnik, salda-konti),
  - knjigovodstvo zaliha,
  - knjigovodstvo dugotrajne imovine,
  - knjigovodstvo troškova
  - obračun proizvodnje,
  - blagajničko poslovanje
  - komplet evidencije ... =4,00 kn/stavci dnevnika

 • Vođenje jednostavnog knjigovodstva:
  - Obrazac KPI - Knjiga primitaka i izdataka,
  - Obrazac DI-obr - Popis dugotrajne imovine,
  - Obrazac KPR - Knjiga prometa,
  - Obrazac TO - Evidencija o tražbinama i obvezama,
  - Knjiga I-RA,
  - Knjiga U-RA,
  - Obrazac KP - Knjiga popisa,
  - Obrazac KRM - Knjiga nabave i uporabe reprodukcijskog materijala,
  - Obrazac KPR-PO - Knjiga prometa za paušaliste
  - komplet evidencije ... =8,00 kn/po stavci knjige

 • Obračun plaća:
  - obračun plaća
  - obračun drugi dohodak (autorski honorari, ugovori o djelu, ...)
  - obračun poduzetnička plaća
  - komplet evidencije ....... =80,00 kn/djelatnik

 • Izrada Financijskih izvješća:
  - Bilanca,
  - Račun dobiti i gubitka,
  - Izvješće o financijskom tijeku,
  - Izvješće o promjeni glavnice i
  - bilješke uz izvješća
  - komplet.....=0,40 kn/stavka dnevnika

 • Izrada Poreznih izvješća:
  - Obrazac PDV.....=80,00 kn/obračun,
  - Obrazac DOH - za grđane ..... =200,00 kn/obračun,
  - Obrazac DOH - za obrtnike i slobodna zanimanja ..... =800,00 kn/obračun,
  - Ostali porezi i doprinosi (paketParaFis).....=80,00 kn/obračun,
  - Obrazac PD.....=800,00 kn/obračun

 • Izrada Statističkih izvješća:
  - Obrazac GFI-POD......=0,32 kn/stavka dnevnika,
  - Obrazac TI-POD.....=0,32 kn/stavka dnevnika,
  - Obrazac RAD, TRG, IND i dr......=80,00 kn/izvješće

Sva propisana izvješća dobijete u pdf ili ugovorenom formatu na Vaš e-mail. Na Vama je samo da izvršite plaćanja i distribuciju prema korisnicima. Način i organizacija rada definira se ugovorom o suradnji!

Promo Vaucheri

 • Paket mini – platiš 4 dobiš 5 – =800,00 kn
 • Paket midi – platiš 5 dobiš 7 – =1.000,00 kn
 • Paket maxi – platiš 7 dobiš 9 – =1.500,00 kn
Izaberi paket i Daruj vaucer. Vaucher možete koristiti za placanje bilo koje usluge kod Slavanconsult. Vaucheri glase na donosioca tako da mogu poslužiti kao poklon poslovnom partneru.

 

Blagajna

blagajna

Blagajna --- Aplikacija u excelu za vođenje blagajničkog poslovanja poduzetnika, obrtnika, slobodnih zanimanja, OPG-a, udruga, klubova, zgrada ..., i ostalih koji barataju gotovim novcem, podižu gotovinu sa žiro-računa i vrše gotovinske uplate i isplate. Aplikacija sadrži bagajničke uplatnice, isplatnice, dnevnik u koji se unose podaci o vrsti isprave, kontima ili bez konta, zaključku blagajne, specifikaciji uplata po apoeneima, čekovima i karticama, po državama i valutama za (HR - kuna, BiH - KRM, SRB - dinar, MAK - denar , CG - €, KOS - €, SLO - € ... .), Putne naloge, Evidenciju korištenja službenih vozila i Upute. Svi izvještaji i isprave dostupni su na ekranu i štampaču računala. Simfonija od aplikacije. Aplikacija dostupna za korisnika , poslovnu godinu i valutu prema Vašoj narudžbi.

 

Obrtnik --- Aplikacije u excelu za vođenje poslovnih knjiga obrtnika, slobodnih zanimanja, (liječnika, odvjetnika,...), OPG-a, .... i ostalih koji vode jednostavno knjigovodstvo:

Pausalist -- Aplikacija u excelu za vođenje poslovanja paušalista sadrži Obrazac RPO, RPO-1, RPO/A, RPO/B, podatake o Robi, Komitentima, izdavanje gotovinskih i bezgotovinskih računa a4 i a5 formata, po jedinstvenom broju računa po načelu sljednosti, Obrazac KPR, Obrazac EP, Obrazac PO-SD i Upute. Korisnik može biti bilo koji obrtnik paušalist. Aplikacija je dostupna za korisnika. Kod narudžbe radi administracije dostaviti: - naziv, - adresu, - OIB poreznog obveznika.

KPI52 -- Knjiga primaitaka i izdataka u excelu do 52 stranice ili 1500 stavaka. Jednim unosom do potrebnih podataka. Za administraciju KPI52 dostaviti: - naziv, - adresu, - OIB poreznog obveznika - i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti. Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

obrtnikVan --> Aplikacija u excelu za vođenje jednostavnog knjigovodstva obveznika poreza na dohodak koji nisu u sustavu PDV-a. Aplikacija obrtnikVan vezana je za korisnika, bez ograničenja poslovne godine. Otvaranje poslovne godine možete napraviti sami ili u dogovoru uz simboličnu naknadu. Održavanje aplikacije obrtnikVan se ne naplaćuje. Zakonski okvir propisan je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak. Knjigovođa može biti bilo koji obveznik, ako koristi aplikaciju obrtnikVan! Isprave ovog knjigovodstva su ulazni računi, izlazni računi, blagajničke isprave, izvodi žiro-računa, isprave o plaćama i ostalo. Metoda upisivanja podataka u poslovne knjige pomoću računala ako koristi aplikaciju obrtnikVan. Aplikacija obrtnikVan za vođenje poslovnih kniga obveznika poreza na dohodak van sustava PDV-a generira propisane poslovne knjige i to: - Obrazac KPI, - Obrazac KPR, - Obrazac TO do 1000 stavaka godišnje po knjizi, s mogučnošću proširenja na zahtjev. Za administraciju aplikacije obrtnikVan dostaviti: - naziv, - adresu, - OIB korisnika. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Fakturiranje -->Knjigovodstveni program u excelu za fakturiranje poduzetnika, obrtnika, slobodnih zanimanja, opg-a, udruga, ustanova i dr. Aplikacija sadrži : - Fakturiranje, - Isprave (Račune, Predračune, Obavjesti o knjiženju, Zapisnike, Ponude, Narudžbenice tip R-1, R2 ili bez) , - Obrazac I-RA, - Komitenti, - Roba, - Upute. Aplikacija je dostupna u dvije verzije - Fakturiranje_ver1.0. - za standardiziranu robu, isprave sdrže više redova i - Fakturiranje_ver1.0U. - za usluga, isprave sa manje redova, a u red se može upisati više teksta. Aplikacija knjiži isprave u prikladnu knjigu IRA, ima jedinstveni brojač isprava i može komercijalistima poslužiti kao urudžbeni zapisnik ako sve isprave knjiže. Za narudžbu aplikacije dostaviti korisničke podatke. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljenim korisničkim podacima! Preuzmite i isprobajte Demo verziju

PdV500 --> Aplikacija u excelu za vođenje poslovnih knjiga i evidencija obveznika PDV-a sadrži obrasce: obrazac P-PDV, U-RA, I-RA, PDV, PDV-S, ZP, PP-MI-PO, PDV-K, popis Komitenta i upute u A4 formatu. U Uputama je objašnjeno institucionalni okvir, instalacija i preuzimanje aplikacije, način korištenja, vođenje i popunjavanje propisanih poslovnih knjiga i izvješća. Za narudžbu dostaviti korisničke podatke radi administracije aplikacije. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljnim korisničkim podacima!

 

Udruga ---> Aplikacije za vođenje knjigovodstva neprofitnih organizacija, udruga, njihovih saveza, stranih udruga, zaklada, fondacija, ustanova, političkih stranaka, komora, sindikata, vjerskih zajednica te svih drugih pravnih osoba kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, te za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne i upisane u Registru: .

udrugaDuO --> Aplikacija u excelu za vođenje dvojnog (dvostavnog) knjigovodstva udruga sadrži: Glavni meni, Knjiženje, Dnevnik, Glavna knjiga, Bruto bilanca, Financijski izvještaj, Kontni plan, Upute. Aplikacija udrugaDuO vezana je za poslovnu godinu i udrugu po narudžbi! Za narudžbu i administraciju aplikacije udrugaDuO dostaviti: naziv udruge, adresu udruge, OIB udruge i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

udrugaUnO --> Aplikacija u excelu za vođenje jednostavnog knjigovodstva udruga sadrži: - Obrazac RNO - Prijava u registar neprofitnih organizacija, - Obrazac RNO-P - Prijava promjena u registru neprofitnih organizacija, - Obrazac PiRu - Knjiga prihoda i rashoda, - Obrazac pPiRu - Pregled prihoda i rashoda po kategorijama definiranih temeljem pozicija propisanih financijskih izvješca, - Obrazac PrPiRu - izvješce o pregledu prihoda i rashoda, - Poslovne promjene - analitika kategorija prihoda i rashoda, - Upute. Aplikacija udrugaUnO vezana je za poslovnu godinu i udrugu po narudžbi! Za narudžbu i administraciju aplikacije udrugaUnO dostaviti: - naziv udruge, - adresu udruge, - OIB udruge i - poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti. Pošaljite na e-mail i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

Zgrada --> Aplikacija u excelu za vođenje knjigovodstva stambenih zgrada jednim unosom generira sljedeće poslovne knjige i izvješća: - Dnevnik, - Kartice glavne knjige - na kraju godine dostavljaju se svakom vlasniku stana iz kojih je vidljivo koliko im je zaduženje, a koliko uplata s osnovi zajedničke pričuve, - Bruto bilancu, - Godišnji izvještaj - podnosi se jednom godišnje suvlasnicima zgrada, a sadrži podatke i informacije o dosadanjim ulaganjima zajedničkih djelova zgrade, stanju potraživanja za obaveznu pričuvu po stanovima, stanju sredstava na žiro-računu i blagajni, stanju tekućih rashoda i eventualnih prihoda. Služi kao podloga za donošenje godišnjeg plana za narednu godinu, kao i za donošenje odluke o eventualnom utuživanju nenaplaćenih potraživanja itd. Kod izrade izvještaja korisnik sam bira konta koja želi staviti i prikazati u izvještaju, - Kontni plan, - Upute. Sve poslovne knjige i izvješća mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istih u neki drugi format. Aplikacija je vezana za stambenu zgradu. Temeljem Bruto bilance i kartica glavne knjige otvaraju se poslovne knjige odnosno početna stanja u financijskom knjigovodstvu za sljedeću godinu. Za narudžbu aplikacije dostavite: - naziv, - adresu i - OIB korisnika. Isporuka u roku tri (3)dana, po uplati i dostavljim korisničkim podacima, na Vaš e-mail! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

Financijsko --> Aplikacije u excelu za vođenje financijskog knjigovodstva po načelu dvostavnog (dvojnog) knjigovodstva. Korisnici apliakcije Financijsko u excelu: mali poduzetnici, obrtnici obveznici poreza na dobit, slobodna zanimanja obveznici poreza na dobit, neprofitne organizacije (stambene zgrade, sportski klubovi, političke stranke i ostali profitni i neprofitni subjekti koji vode dvojno (dvostavno) knjigovodstvo. Aplikacija Financijsko kreira poslovne knjige i izvješća: Kontni plan, Kartice glavne knjige, Dnevnik, Bruto bilanca, Godišnji izvještaj.

Upute za rad nalaze se u samoj aplikaciji. Sve poslovne knjige i izvještaji mogu se vidjeti na ekranu računala prije ispisa na štampač ili pretvaranje istog u neki drugi format. Aplikacija Financijsko dozvoljava knjiženja do 30000 stavaka dnevnika godišnje uz mogučnost proširenja kapaciteta aplikacije prema potrebi korisnika. Aplikacija Financijsko vezana je za korisnika bez ograničenja poslovne godine! Poslovnu godinu otvarate sami! Održavanje aplikacije se ne naplaćuje. Za narudžbu aplikacije Financijsko dostaviti podatke o korisniku: naziv, adresa, OIB na e-mail sricko@gmail.com. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavljenim podacima o korisniku! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

Placa --> Aplikacija u excelu za obračun plaća s mogučnošću dodavanja do 30 radnika obračuna i ispisa računa plaća za: pravne osobe, fizičke osobe, poduzetničku plaću, ...navesti kod narudžbe. Kod obračuna Plaća unesite podatke o korisniku, koristite gumbe i počnite sa obračunom. Proučite Upute, unesite podatke o djelatnicima i organizirajte poslovanje kako Vam je preporučeno u uputama. Aplikacija Placa primjenjuje stope i izračunava poreze i doprinose i uplatne račune sukladno Važečim Zakonima i Uputama za korištenje u samoj aplikaciji! Obračun ujedno predstavlja Račun plaće odnosnoisplatnu listu koji možete ispisati i predati radniku. Ako imate više djelatnika, unesete podatke o djelatnicima, izvršite obračun plaće za sve i ispišete. Aplikacija Placa vezana je za poslovnu godinu i korisnika po narudžbi! Za narudžbu i administraciju aplikacije Placa dostaviti: naziv korisnika, adresu korisnika, OIB korisnika i poslovnu godinu za koju ćete aplikaciju koristiti, pošaljite na e-mail i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Preuzmite i isprobajte Demo verziju!

 

drugiDohodak --> Aplikacije u excelu za obračun primitaka za isplatu naknade kao drugog dohotka za ugovorene poslove. Aplikacije su vezane za korisnika do izmjena zakona bez ograničenja poslovne godine! Za narudžbu i administraciju aplikacija dostaviti: naziv, adresu i OIB korisnika, te naziv aplikacije koju želite koristiti, pošaljite na e-mail i zatražite predračun. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Isprobajte Demo verziju aplikacija!

 

PosPlan --> Aplikacija u excelu za izradu poslovnih planova. Aplikacija nije ograničena na broj korisnika niti poslovnu godinu! Imate mogučnost dobivanja lozinke da možete mijenjati strukturu poslovnog plana prema pojedinačnim zahtjevima. Struktura aplikacije PosPlan: - .ppt za sminku naslovne stranice, - .xls za izračune i automatski prijenos u - .doc za ispis. Imate mogućnost dodavanja svojih elemenata i eventualnih dodatnih izračuna, sve ovisi što bi trebalo napraviti. Vjerovatno bi kod izrade prvog poslovnog plana trebali malo kontaktirati putem e-maila, a poslije bi već išlo. Možemo se dogovoriti, ako mi pošaljete podatke da i ja napravim koji poslovni plan. Detaljnije upute ako se odlučite na kupnju! Za narudžbu aplikacije PosPlan dostaviti: - naziv korisnika, - adresu korisnika, - OIB korisnika , na kojeg će glasiti predračun, pošaljite na e-mail. Isporuka u roku tri (3)dana po uplati i dostavi korisničkih podataka na Vaš e-mail.! Imaš ideju, znaš podatke, stiskaš tipku Tab i Vaš poslovni plan je TU!

 

 1. paketDohodak .....=110,00 kn/posl.god.

  1. novoObrazac P-PPI.....=20,00 kn
  2. Obrazac DI-obr.....=20,00 kn Obrazac-DI-e-v0.2.4.....=800,00 kn
  3. Obrazac DOH-Z.....=20,00 kn
  4. Obrazac DPOM.....=25,00 kn
  5. Obrazac PO-SD.....=25,00 kn
  6. Obrazac EPOM.....=25,00 kn
  7. novoObrazac DOH.....=50,00 kn
  8. novoObrazac ZPP-DOH.....=25,00 kn
 2. paketDobit .....=110,00 kn/posl.god.

  1. novoObrazac PD.....=50,00 kn
  2. Obrazac DI-pod.....=20,00 kn
  3. Obrazac PNPPG.....=20,00 kn
  4. Obrazac POD-BIL-l.....=25,00 kn
  5. Obrazac POD-BIL.....=25,00 kn
  6. Obrazac POD-RDG-l.....=25,00 kn
  7. Obrazac POD-RDG.....=25,00 kn
  8. Obrazac BuFi str01-02 , str03-04.....=20,00 kn
 3. paketParaFis .....=40,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac KD.....=20,00 kn
  2. Obrazac OKFŠ.....=20,00 kn
  3. Obrazac SR...=20,00 kn Obrazac-SR-e-v0.2.1...=500,00 kn
  4. Obrazac TZ...=20,00 kn Obrazac-TZ-e-v0.2.1...=500,00 kn
 4. paket Dohodak+ParaFis: ..=150,00 kn/posl.g.

  paket Dobit+ParaFis: ..=150,00 kn/posl.g.

  paket Dohodak+Dobit+ParaFis: .. =260,00 kn/posl.g.

 5. paketPlaca .....=250,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac JOPPD.....=200,00 kn
  2. Obrazac ID...=20,00 kn
  3. Obrazac ID-1...=20,00 kn
  4. Obrazac IDD...=20,00 kn
  5. Obrazac IDD-1...=20,00 kn
  6. Obrazac RSm...=20,00 kn
  7. Obrazac DNR.....=25,00 kn
  8. Obrazac IP.....=25,00 kn
  9. Obrazac Potvrda.....=25,00 kn
 6. paketObrtnik .....=270,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac KP.....=50,00 kn
  2. Obrazac KRM.....=50,00 kn
  3. Obrazac KPR.....=50,00 kn
  4. Obrazac KPR-PO.....=50,00 kn
  5. Obrazac TO.....=50,00 kn
  6. Obrazac KPI.....=50,00 kn
 7. paketPdv ..... =230,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac P-PDV.....=20,00 kn
  2. Obrazac I-RA.....=50,00 kn
  3. Obrazac U-RA.....=50,00 kn
  4. Obrazac PDV...=30,00 kn  Obrazac-PDV-e-v9.0...=800,00 kn
  5. Obrazac PPO.....=30,00 kn
  6. Obrazac PP-MI-PO.....=20,00 kn
  7. Obrazac PDV-K.....=20,00 kn
  8. Obrazac PDV-S.....=30,00 kn
  9. Obrazac ZP.....=30,00 kn
 8. paketNadzor ..... =220,00 kn/posl.god.

  1. Obrazac NK .....=50,00 kn/posl.god.
  2. Obrazac MK .....=50,00 kn
  3. novoObrazac ERV-novo .....=50,00 kn/posl.god.
  4. Obrazac PPRV .....=50,00 kn/posl.god.
  5. Obrazac EKV .....=50,00 kn/posl.god.
  6. Obrazac PN .....=20,00 kn
 9. Obrazac Temeljnica.....=50,00 kn

 10. Obrazac POD-PK.....=50,00 kn

 11. Obrazac OPZ-STAT-1.....=160,00 kn

 12. Obrazac Tablica 01/11.....=100,00 kn

 13. Obrazac KPU.....=200,00 kn/korisnik

 14. Obrazac PD-IPO.....=200,00 kn

 15. novoObrazac NP1.....=50,00 kn

 16. Obrazac IO1.....=50,00 kn

 17. novoObrazac NO1.....=50,00 kn

 18. Obrazac PT.....=50,00 kn

 19. novoObrazac PD-PO.....=50,00 kn

 20. novoObrazac PD-DOP.....=50,00 kn

 21. novoObrazac PD-NN.....=50,00 kn

 22. novoObrazac R1.....=50,00 kn

Komplet obrazaca u excelu...=2.299,99 kn

Obrasci u excelu za izradu poslovnih, poreznih, financijskih izvješća i vođenje poslovnih knjiga, testirani i provjereni od više stotina zadovoljnih korisnika. Svi obrasci formatirani su za A4 ispis! Obrasci su optimizirani za MS Office.

 

 • Izaberete obrazac, paket , aplikaciju s naznakom POSLOVNE GODINE!

 • Zatražite predracun putem e-maila ispod!

 • Izvršite uplatu prema predračunu!

 • IBAN: - kunski
  HR3423600003111985186
  Poziv na broj: 00 3111985186

 • IBAN: - devizni
  HR9823600003237834938
  Poziv na broj: 00 3237834938

 • Putem e-maila pošaljete potvrdu o uplati sa Vašim podacima: Naziv, Adresa i OIB.

 • Dobijete obrasce, paket, aplikaciju i račun na Vaš e-mail!!

 

Ako Vam je koristilo zahvalu možete iskazati:

 • uplatom na IBAN: - kunski
  HR7623600003237835043
  Poziv na broj : 00 3237835043

 • uplatom na IBAN - devizni:
  HR9823600003237834938
  Poziv na broj : 00 3237834938

 • interesom za oglase koji Vas često iritiraju na mojim stranicama - internet marketing

 • oglašavanjem svojih proizvoda i usluga na mojim stranicama - internet marketing

Na taj način sudjelujete u usavršavanju talenata i postajete dobrotvor Hrvatskih studenata!

Putem e-maila možete zatražiti ako Vas nešto posebno interesira. Hvala!

Donacije i zahvale:

Hvala Vam najljepša, na savjetima, nadam se da ce sve biti kako treba, prilažem i skromnu donaciju za Hrvatske studente,

GOSP. SLAVKO,PREUZEO SAM OBRAZAC DOH2014, U PONEDJELJAK CU UPLATITI SKROMNU DONACIJU 30,00 KN POZDRAV

Hvala Vam na obrascu, neka donacija ide svakako kad nadem vremena

Štovani gospodine Slavko, U privitku dostavljam uplatu 100,00kn za tablicu 01/11, i jadnih 100,00kn donacije.

 

obrt za ekonomski inženjering i vođenje poslovnih knjiga vl. Slavko Ričko, dipl.oec.

7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
69.20.01 Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi
62.01 Izrada računalnih programa (softvera) za računovodstvene sustave

 • OIB: 46164211392

 • MBO: 97718220

 • Varaždinska 38, 49282 Konjščina, Hrvatska (Croatia)

 • Tel: +385 (095) 910 4871

 • IBAN: HR3423600003111985186

 • RADNO VRIJEME: pon - sub: 08:00 - 17:00

slavanconsult

 

JMBG: 0805960392718
OIB: 46164211392

Varaždinska 38
49282 KONJŠČINA

Rođen sam 08.05.1960. godine. Završio sam srednju ekonomsku školu financijsko-računovodstvenog smijera u Zaboku. Diplomirao sam 1984. godine na FOI Varaždin i postigao visoku stručnu spremu VII/1 stupnja stručnog naziva DIPLOMIRANI EKONOMISTA smijer Ekonomika OUR-a. U radnom odnosu sam od 11.07.1985. godine. Radio sam kako slijedi:

 • od 11.07.1985. do 06.03.1989. - Dekor, Zabok - na svim financijsko-računovodstvenim, knjigovodstvenim i plansko analitičkim poslovima od čega godinu dana kao kao šef financijsko-računovodstvene službe;
 • od 01.04.1989. do 17.04.1993. - Komunalac, Konjščina - na radnom mjestu šefa financijsko-računovodstvene službe;
 • od 18.04.1993. do 31.07.1993. - obrtnička radnja Slavanconsult, Konjščina - kao vlasnik na poslovima ekonomskog inženjeringa i vođenja poslovnih knjiga;
 • od 01.08.1993. do 11.11.1995. - Ministarstvo financija, Financijska policija - na poslovima inspektora financijske policije;
 • od 12.11.1995. do 31.01.2001. - obrtnička radnja Slavanconsult, Konjščina - kao vlasnik na poslovima ekonomskog inženjeringa i vođenja poslovnih knjiga;
 • od 01.02.2001. do 16.05.2004.g. - Slavanconsult d.o.o. Konjščina - kao vlasnik i direktor s djelatnošću pružanja poslovnih usluga, konsultinga, organizacije, poreznog savjetovanja i knjigovodstva.
 • od 17.05.2004. do 31.03.2006.g. - Poljoprerada d.d., Zagreb - kao financijski direktor.
 • od 01.04.2006. do 30.11.2016.g. - Slavanconsult d.o.o. Konjščina - kao vlasnik i direktor s djelatnošću pružanja poslovnih usluga, konsultinga, organizacije, poreznog savjetovanja i knjigovodstva.
 • od 01.12.2016. do danas - obrtnička radnja Slavanconsult, Konjščina - kao vlasnik na poslovima ekonomskog inženjeringa i vođenja poslovnih knjiga;

Od 1990. godina radim na računalu, te kao pionir, u Windows okruženju, MS Officu, html, java i ostalo. Smatram se informatički pismenim!

Tokom redovnog obrazovanja učio sam njemački jezik te putem tečaja engleski jezik kojeg svakodnevno usavršavam. U domeni svoga posla mogu komunicirati na oba jezika.

Imam vozački ispit B kategorije.

Oženjen sam, otac četvero djece. Živim s obitelji u vlastitoj kući u Konjščini.

Ne pušim.

Osobno za Vas:   Slavko Ričko, dipl.oec.

 

Napomena vezana za dokumente dostupne na ovoj stranici

Dozvola za korištenje dokumenata i materijala sa ove internet stranice je zaštićena sa

 1. dole navedenim autorskim pravima i odnose se na sve dokumente i kopije koje su napravljene ili umnožene na ovoj internet stranici (dokumenti),
 2. korištenje dokumenata je za informiranje, osobnu upotrebu i za nekomercijalne svrhe, dokumenti neće biti stavljeni na bilo koju mrežu i
 3. dokumenti neće biti mijenjani i prilagođavani. Korištenje dokumenata u druge svrhe je izričito zabranjeno Zakonom i Slavanconsult može goniti svako kršenje tog prava.

Ovom obavijesti se napominje da je svaki proizvod, postupak ili metoda opisana u dokumentima intelektualno vlasništvo ćija prava zadržava Slavanconsult.

Bez jamstva

Slavanconsult ne daje jamstvo o točnosti informacija koje ti dokumenti sadrže. Svi dokumenti, informacije i materijali su na raspolaganju bez ikakvog jamstva kao i bez ugovornih i pravnih jamstava. Dokumenti i/ili informacije i materijali mogu sadržati tehničke nepravilnosti ili tiskarske pogreške. Izmjene informacija su kontinuirane (periodičke), te izmjene su izvedene bez bilo kakve prethodne obavijesti.

Ograničenje odgovornosti

Slavanconsult neće ni u kom slučaju biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektnene, slučajne ekonomske i druge gubitke koji proizlaze iz korištenja ili zloupotrebe informacija i materijala sa ovih stranica, čak i ako je postojala mogućnost za takve gubitke.

Linkovi od strane trećih osoba

Nijedna povezana stranica (link) na ovoj internet strani nije pod kontrolom Slavanconsult, tako Slavanconsult nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica, niti linkova i promjena koje se nalaze na tim internet stranicama. Slavanconsult pruža samo mogučnost dolaska do tih stranica i te stranice na sadrže nikakva odobrenja od strane Slavanconsult.

Autorska prava

Autorska prava (c) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Slavanconsult. Zadržana su sva prava koja nisu ovdje iskazana.

Robne marke

Sve ostale robne marke, trgovačka imena ili imena poduzeća koja su navedena mogu biti robne marke ili registrirani pečati njihovih vlasnika.

 

Opći uvjeti korištenja poslovnog programa UpS

Opći uvjeti korištenja poslovnog programa UpS - Upravljački poslovni sustav u daljnjem tekstu: uvjeti) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava poslovnog programa UpS na jednoj strani i korisnika i platitelja na drugoj strani, te uvjete korištenja poslovnog programa UpS - Upravljački poslovni sustav (u daljnjem tekstu: programUpS). Vlasnik autorskih prava poslovnog programa programUpS je Slavanconsult vl. Slavko Ričko dipl.oec. , Pionirska 4 , 49 282 Konjščina, OIB: 46164211392 (u daljnjem tekstu: Slavanconsult).

Svaki korisnik može koristiti programUpS prema ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje programUpS ili korištenje u suprotnosti s ovim uvjetima smatra se kršenjem autorskih prava Slavanconsult-a.

Pojmovnik općih uvjeta korištenja programUpS

 1. Termini upotrijebljeni u ovim uvjetima imaju sljedeće značenje:

  1. Korisnik je fizička osoba koja se u programUpS identificira s ugovorenim identifikacijskim sredstvima propisanim ovim uvjetima. Također, korisnik prihvaća te uvjete te koristi programUpS u poslovne svrhe u ime i/ili za račun Platitelja ili Organizacije.
  2. Licenca donosi pravo do korištenja programUpS za istodobnog korisnika prema ogranienjima koja određuje Vrsta licence i uvjeti. Licenca određuje prava korištenja programUpS, sukladno Vrsti licence i uvjetima.
  3. Vrsta licence je odabir određenih aplikacija programUpS i/ili broja usporednih korisnika i/ili broja ovlaštenih organizacija.
  4. Platitelj je poslovni subjekt koji sklopi licencni ugovor i koji se obaveže plaćati licencu.
  5. Organizacija je poslovni subjekt ćije je djelovanje ovlašteno preko korištenja programUpS
  6. Licencni ugovor je ugovor kojim Slavanconsult kao davatelj licence prenosi Licencu na Platitelja.
  7. Aplikacija programUpS je dio programUpS koja sadrži zaključnu cjelinu poslova, u skladu s pravilima struke, potrebnih za provedbu određenih računovodstvenih ili poslovnih zadataka.
  8. Licencnina je iznos kojeg Uplatitelj mora uplaćivati za korištenje licence programUpS
  9. Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i Slavanconsult.
 2. Autorska prava programUpS

  1. Vlasnik svih materijalnih autorskih prava programUpS i izvornog koda programUpS je Slavancosult. programUpS je registrirana trgovačka marka za informatičke aplikacije u vlasništvu Slavanconsult.
  2. Prihvaćanjem uvjeta Korisnik i Platitelj stiču pravo korištenja programUpS u skladu s uvjetima i uvjetima Licence.
 3. Kršenje uvjeta i otkaz Licencnog ugovora

  1. Ako Korisnik krši uvjete, Slavanconsult može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemogućiti korištenje programUpS.
  2. Ako Platitelj, Organizacija, Administrator Platitelja ili bilo koji Korisnik koji koristi Licencu Platitelja krši uvjete, Slavanconsult može nakon upozorenja Administratora Platitelja ili Platitelja, s Platiteljem jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor.
 4. Prekid licencnog ugovora

  1. Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz tromjesečni otkazni rok, pisanim obavještenjem, otkazati Licencni ugovor.
  2. Za pisano obavještenje vrijedi otkaz licencnog ugovora poslan preko preporučene ili elektronske pošte.
  3. U slučaju otkaza ugovora nijedan Korisnik neće moći koristiti aplikacije programUpS koje je koristio na temelju Licence Platitelja.
 5. Završne odredbe

  1. Za objašnjenje slučajeva koje Opći uvjeti ne uređuju, primjenit će se pozitivni propisi Republike Hrvatske koji uređuju to područje.
  2. Za rješavanje eventualnih konflikata, koji bi nastali u vezi s korištenjem programUpS ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je sud u Zagrebu
  3. Opći uvjeti vrijede od 01.01.2016.

Web podrska - planiranje, konfiguriranje, instaliranje, uhodavanje, podešavanje sistemskog i aplikativnog softvera, te održavanje uz minimalno vrijeme odziva. Ugovor o tehničkoj podršci i održavanju u dva modela: Na osnovu mjesečnog paušlla do 5 sati mjesečno =300,00kn, za svaki iduči sat =200,00 kuna, Po pozivu: po zapoćtom satu =200,00kn, broj sati nije ograničen.